Fors overschot in 2022 | zorgen voor de toekomst

16 december 2022

Financieel woordvoerder Peter Grinwis voerde tijdens de raadsvergadering op 15 december jl. het woord over de verordening precariobelasting terrassen waarbij hij aandacht vroeg voor het tijdelijke karakter van de uitbreiding van terrassen tijdens coronatijd. Hij voerde ook het woord over de 2e tussentijdse rapportage 2022, een financiële voortgangsrapportage over het lopende jaar. Voor 2022 wordt een fors overschot verwacht, maar hij sprak tevens zijn zorgen uit voor de begrotingspositie van de gemeente in de komende jaren.

Als eerste wilde hij weten hoe het kan zijn dat in het verleden toegezegde provinciale subsidies rondom het traject N215 Melissant-Dirksland, door vertraging van projecten aan de kant van de provincie, nu niet meer beschikbaar zijn voor de gemeente? Het gaat hier om een bedrag van 418.000 euro. Daarnaast wilde hij weten hoe de subsidies voor de hoofdontsluiting Nieuwe Tonge en de Turborotonde gedekt zijn? Uit het antwoord blijkt dat de gemeente in 2016 een fout heeft gemaakt met de subsidie en deze heeft teruggestort naar de provincie. Grinwis wilde graag weten hoe e.e.a. kon gebeuren en verzocht de wethouder hierover uitleg te geven in de Auditcommissie, een commissie van de raad voor de financiën.

Onze gaf hij aan dat de SGP-fractie bezorgd is over de investeringsopgave van de gemeente. Hoewel daar allerlei verklaringen voor worden gegeven schuift er wel 33 miljoen door naar 2023. De boeggolf van investeringen wordt steeds groter. Hij wilde weten of de organisatie dit wel aankan en of er een actualisatie kan plaatsvinden bij de kadernota. Tenslotte gaf hij aan dat met deze tussentijdse rapportage er een fors overschot is, maar dat er wel zorgen voor de toekomst zijn te benoemen. Daarbij wees hij op het feit dat de raad de laatste keren verschillende voorstellen heeft gekregen die fors meer gaan kosten. De SGP zou graag eerder geïnformeerd worden.