Veel meesprekers bij eerste presentatieavond

13 januari 2023

De gemeenteraad sprak gisteravond tijdens de presentatieavond over een drietal onderwerpen, nl. het openbaar vervoer, het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) en de projectopgave havens. Vooral ten aanzien van het openbaar vervoer waaide het nodige spreekwoordelijke stof door de raadzaal.

Openbaar vervoer
Een medewerker van Provincie Zuid-Holland en iemand van Connexxion gaven een presentatie over het openbaar vervoer op ons eiland. De Provincie is concessiehouder en geeft die concessie uit voor een bepaalde periode aan een busmaatschappij. Die maatschappij geeft invulling aan het busvervoer in de regio. De gemeente is betrokken, maar heeft eerlijk gezegd weinig invloed. De vragen van de meesprekers en de raadsleden spitsten zich vooral toe op de buslijnen naar de kleinere kernen op ons eiland, zoals Ooltgensplaat, Stad aan ‘t Haringvliet en Herkingen. De vaste buslijnen verdwijnen en worden vervangen door een buurtbus of OV op Maat. De buurtbus naar Ooltgensplaat rijdt inmiddels, maar de organisatie gaat nog niet vlekkeloos. SGP-raadslid Simon van der Tang vroeg met name aandacht over hoe omgegaan wordt met de zogenaamde dunne buslijnen als het reizigersaantal weer gaat groeien en voor de periode dat de Haringvlietbrug afgesloten is. Van belang is verder dat de organisatie rondom de buurtbus verder vormgegeven en ondersteund wordt.

Huisvesting scholen
In een parallelle sessie in een fractiekamer kreeg een ander deel van de raad uitleg over het IHP. In de raadsvergadering van 15 december 2022 kon nog niet besloten worden over het voorstel voor de nieuwbouw van de JC van Gentschool in Sommelsdijk. De vragen die toen leefden werden nu van antwoord voorzien door en namens het college. Dat ging met name over de financiële aspecten en over de zogenaamde projectoverstijgende ambities. Dat zijn maatregelen die nu bij de JC van Gentschool worden voorgesteld, zoals bijv. energieneutraal bouwen, verbeterde klimaatbeheersing etc. die ook voor alle scholen in het IHP gaan gelden. Voor de SGP is goede onderwijshuisvesting van cruciaal belang. Onze kinderen moeten leskrijgen in goede schoolgebouwen. Daarom is de SGP positief over de projectoverstijgende ambities, maar willen we wel graag weten hoe dat doorwerkt in de begroting van het IHP. We moeten immers alle scholen kunnen realiseren. Het ging ook nog even over renovatie in plaats van nieuwbouw. Die keuze ligt bij de schoolbesturen. Wat de SGP betreft is de autonomie van de schoolbesturen belangrijk. De gemeente voert regie in het IHP, maar beslist niet over de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Renovatie is nu juridisch nog niet mogelijk. De SGP ziet een voorstel om dat wel mogelijk te maken met belangstelling tegemoet. Het raadsvoorstel over de JC van Gentschool zal DV 2 februari weer op de raadsagenda staan.

Masterplan Havens
In de raadzaal ging het afsluitend nog over de projectopgave havens. Veel civieltechnische kunstwerken, waaronder met name de havens, hebben groot onderhoud nodig of moeten vernieuwd worden. Een forse opgave, waarin onze gemeente overigens niet uniek is. Middels een presentatie werd een duidelijk beeld geschetst van het proces tot nu toe (vanaf de herindeling) en over de financiële kaders. DV 2 februari zal ook over dit voorstel besloten worden.

Al met al een informatieve avond die de nodige input heeft gegeven voor de raadsvergadering van DV 2 februari a.s.
De presentaties in de raadzaal zijn terug te kijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Present… .