Gemeenteraad neemt diverse besluiten in raad van 2 februari jl.

3 februari 2023

De raadsvergadering van 2 februari 2023 was er een die bijna middernacht haalde. Rond kwart voor twaalf hamerde de voorzitter de vergadering af. Een kort verslag van een enigszins roerige vergadering, waarin discussies waren over o.a. het voorstel van het college over het Spuiplein, de extra financiën voor de voetbalvereniging in Oude-Tonge, het bouwen van een nieuwe school in Sommelsdijk, de aanrijtijden van de Ambulance en een motie tot steun aan de visserij.

De avond begon met de aanwijzing en beëdiging van vervangend raadsgriffier Sander Figee. Met hem is de griffie weer op sterkte. We wensen hem zegen en wijsheid toe in zijn werk voor onze gemeente.

Gebiedsvisie centrum Oude-Tonge
In de oordeelsvormende fase stond als eerste de gebiedsvisie centrum Oude-Tonge geagendeerd. Namens onze fractie voerde raadslid John de Geus het woord. John: ‘Complimenten voor deze visie, goed dat het samen met de inwoners tot stand gekomen is’. Wel vroeg hij nog verheldering over hoe de projecten in de tijd uitgevoerd worden en aandacht voor de verkeersafwikkeling in het gebied. De raad stemde unaniem in met de gebiedsvisie.

Extra krediet voor DBGC Oude Tonge en VV Stellendam
Een onderwerp wat wel enige discussie opleverde was het beschikbaar stellen van extra krediet voor de kleedaccommodaties van DBGC en VV Stellendam. Dit voorstel is onderdeel van de harmonisatie voetbalterreinen. Een langjarig traject waarbij de huisvesting van alle voetbalclubs op ons eiland op een gelijk niveau wordt gebracht. Bij VV Stellendam zijn daar een aantal technische problemen opgedoken. Voor onze fractie geen discussie dat dit opgelost moet worden. Bij DBGC speelt iets anders, nl. een lang traject van discussie, misverstanden en miscommunicatie tussen het bestuur van de voetbalclub en de gemeente. Daardoor is het traject bij deze voetbalclub fors duurder uitvalt. Voor ons fractielid Simon van der Tang reden om de wethouder te bevragen, met name op het punt van de toerekening van bepaalde sportsubsidies. Schept dat geen precedent voor andere clubs zo was zijn vraag. Er was zelfs een schorsing voor nodig om dit specifieke punt te verhelderen. Van de verantwoordelijk wethouder gaf na de schorsing aan dat van precedent geen sprake kan zijn. Met deze verzekering concludeerde ons fractie dat er kennelijk meer nodig was om DBGC op het gewenste niveau te krijgen dan de andere vereniging en kon de fractie met enige aarzeling instemmen met het collegevoorstel, zodat ook DBGC de accommodaties kan gaan opknappen. Op DV 16 maart zal er doorgesproken worden over het proces van deze harmonisatie.

Gebiedsontwikkeling Spuiplein Middelharnis
Het volgende agendapunt was de gebiedsontwikkeling op het Spuiplein in Middelharnis. Een agendapunt wat al eerder besproken was en een keer niet geagendeerd omdat een aantal fracties aanvullende vragen hadden. Onze fractie had in het najaar van 2022 al kunnen besluiten over dit voorstel, maar dat was voor een aantal andere fracties nog een brug te ver. John de Geus voerde namens onze fractie het woord. In navolging van zijn eerdere bijdrage op dit dossier gaf hij aan dat het voor de SGP-fractie tijd wordt dat het Spuiplein opgeknapt gaat worden. Het dossier kent een lange historie. Al enkele jaren geleden is een plan gemaakt, wat aangepast is aan de wensen van de omgeving en de gemeenteraad destijds. Ook deze keer werd niet besloten, maar een volgende raadsvergadering zal het er dan toch echt van gaan komen.

Nieuw school voor Sommelsdijk
Over het IHP in Sommelsdijk konden de meeste fracties kort zijn, zo ook onze woordvoerder Peter Kieviet. Na de raadsvergadering van december, waarin nog niet besloten kon worden, is een presentatieavond gehouden waarin de raadsleden zijn bijgepraat over met name de financiële doorwerking. Voor onze fractie moeten kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen de basis zijn en de koppeling met multifunctionele accommodaties geen doel op zich. Het gaat om snelheid in het proces want de scholen kunnen niet wachten. De raad stemde nu unaniem in.

Projectopgave havens Goeree-Overflakkee
Na al eerder toelichting te hebben ontvangen over dit onderwerp stemde de raad in met het projectplan ‘Projectopgave havens Goeree-Overflakkee’. Ook werd ingestemd met het vormen van een projectorganisatie ‘aanpak havens’, om alle havens op ons eiland in beeld te brengen. Dat is nodig omdat uit onderzoek gebleken is dat de technische staat van veel van de gemeentelijke kunstenwerken slecht is. Feitelijk zijn veel van de objecten aan vervanging toe. Onder objecten wordt verstaan: sluizen, kadermuren en oeverconstructies. De opgave heeft voornamelijk betrekking op de havens binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor de projectorganisatie is een bedrag van € 2.250.000,- beschikbaar gesteld. Daarna zullen er keuzes door de gemeenteraad moeten worden gemaakt. Momenteel schatten we in dat de toekomstige investeringen tussen de 70 en 100 miljoen zullen bedragen.

Energiescans voor ondernemers en maatschappelijke organisaties
In samenwerking met de Energieke Regio zijn drie opties om te verduurzamen uitgewerkt. De keuze is aan de ondernemer en maatschappelijke organisatie zelf. Zij kunnen tenslotte het beste bepalen waar zij het meest geholpen mee zijn. Met de energiescan willen we ondernemers en maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug geven. Met de energiescan kunnen zij hun pand verduurzamen en daarmee de energielasten verlagen. Hierbij kunnen zij een keuze maken uit de volgende opties:
– energiescan met maatregelen voor de korte termijn;
– energiescan met maatregelen voor de lange termijn;
– Maatwerkadvies labelverbetering
– of een combinatie van energiescan korte termijn en energiescan lange termijn of energie-scan korte termijn en maatwerkadvies labelverbetering. Hierbij wordt een cofinanciering van € 300,00 gevraagd.

Bij het raadsvoorstel energiescans werden twee amendementen ingediend. Door de VVD werd een amendement ingediend om energiescans volledig kosteloos aan ondernemers en maatschappelijke organisaties aan te bieden. Door onze fractie werd een amendement ingediend om de financiële dekking te wijzigen van het coronasteunfonds naar de algemene middelen. Corona is grotendeels voorbij, het steunfonds kan daarmee vervallen en moet niet oneigenlijk gebruikt worden. Onze fractie stemde tegen het amendement van de VVD. Ons eigen amendement werd met ruime meerderheid aangenomen.

Moties
Als laatste in de oordeelsvormende fase werd nog beraadslaagd over twee moties vreemd aan de agenda. De PvdA het initiatief genomen om een motie te schrijven over de 15-minuten norm voor ambulances. Het CDA nam het voortouw in een motie die het college opriep de zorgen over de garnalenvisserij en de sluiting van de Voordelta kenbaar te maken in Den Haag. Na wat vragen stemde onze fractie voor beide moties.

Besluitvormendefase
In de besluitvormende fase werd een aantal bestemmingsplannen vastgesteld en het integraal veiligheidsbeleid.

Mondelinge vragen en ingekomen stukken
De PvdA stelde nog mondelinge vragen over de perikelen rond de buurtbus die door wethouder Van Putten van een antwoord werden voorzien. Bij de behandeling van de ingekomen stukken kondigde raadslid Peter Grinwis alvast aan dat de SGP-fractie schriftelijke vragen gaat stellen over de blusvoorziening van de brandweer in Ouddorp. Onze fractie is nog niet tevreden met de gang van zaken rond het verdwijnen van de blusaanhanger.

Rond 23:45 uur sloot de voorzitter de vergadering met het ambtsgebed: ‘Almachtige God, bekroon ons werk met Uw zegen, Amen’.