Herontwikkeling Spuiplein Middelharnis

13 maart 2023

Tijdens de raadsvergadering van 9 maart kwam de herontwikkeling van het Spuiplein in Middelharnis weer aan de orde. Dit dossier heeft de afgelopen jaren al veel aandacht gehad. Ook is het plan al verschillende keren aangepast, mede naar aanleiding van de inbreng van omwonenden en ondernemers. Nadat het voorstel de afgelopen maanden meermalen uitvoerig was besproken door de raad, moest deze avond hierover nu een keer worden besloten.

Kwaliteitsimpuls
Door een aantal partijen (D66, TOG en VVD) werd een motie ingebracht. Deze motie komt er kortgezegd op neer dat er geen woningbouw op het Spuiplein moet worden gerealiseerd, het merendeel van het aantal parkeerplaatsen op het Spuiplein behouden moet blijven en de herinrichting en sanering opgepakt dienen te worden. John de Geus voerde namens de SGP-fractie het woord. In zijn bijdrage benadrukte hij het belang van besluitvorming. Dat heeft immers al veel te lang op zich laten wachten. De SGP is voorstander van herinrichting van het Spuiplein met woningbouw. Met het voorgelegde plan realiseren we een grote kwaliteitsimpuls, wordt het huidige gebied duurzaam en netjes opgeknapt, zorgen we op deze locatie en aan de Havendijk voor ruim voldoende nieuwe parkeerplaatsen en wordt de sociale veiligheid in het gebied sterk vergroot. Door 23 woningen toe te voegen voorziet het ook nog eens in de woningbehoefte en brengt het doorstroming op gang. Immers, iemand die hier een woning koopt, laat elders in de gemeente een woning achter. Al met al een waardevolle ingreep in een op dit moment treurig gebied.

Overleg met BIZ
De SGP-fractie heeft in de afgelopen weken ook met het bestuur van de BIZ Middelharnis Centrum gesproken. De BIZ wil, net als de SGP, een krachtig centrum dat goed bereikbaar is en voldoende parkeerplaatsen heeft. De BIZ wil dat alleen op een iets andere manier bereiken. Dat is natuurlijk jammer, maar een verschil van aanpak is soms realiteit. Gezien de voorgeschiedenis van het plan, een door de gemeente georganiseerde selectie van het plan en een marktpartij, en de afstemming die er in verschillende raadsperioden is geweest in de gemeenteraad, wil de SGP graag als betrouwbare overheid optreden en doorgaan met deze gebiedsontwikkeling. Uiteraard zal de SGP toezien op een zorgvuldige uitvoering ervan.

Besluit
Uiteindelijk werd na een uitgebreid debat de motie ingetrokken en is het voorstel voor de Gebiedsontwikkeling Spuiplein in stemming gebracht. Met 17 stemmen voor is het voorstel aangenomen en zal de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden gestart.