Informatieve avond over toekomst van Ouddorp druk bezocht

10 april 2023

Voor Ouddorp ligt er een grote uitdaging inzake de woningbouw. Dat werd op de SGP-avond over ‘de toekomst van Ouddorp’ van 4 april jl. nogmaals duidelijk. Naast de woningbouw, kwam ook de recreatie en de visie op het centrum van Ouddorp aan bod. Twee fractieleden en de SGP-wethouder legden uit hoe het nu precies zit. De aanwezigen konden stemmen op verschillende stellingen en hun visie geven.

Wethouder Daan Markwat gaf aan dat tot 2030 er een opgave voor de gemeente ligt om 2500 woningen toe te voegen. Daarbij gelden een aantal kaders. Zo heeft de coalitie, waar ook de SGP deel van uitmaakt, in haar programma staan dat er gebouwd moet worden in èlke kern, er aandacht moet zijn voor identiteit, kwaliteit, schaal en leefbaarheid. Het Rijk heeft bepaald dat 2025 er een derde sociale huur en een derde betaalbare huur/koopwoningen in de plannen moeten zitten. Dat blijkt een behoorlijke uitdaging gezien de huidige prijzen. In het gepresenteerde lijstje met in totaal ruim 2600 woningen voor het eiland tot 2030 komt Ouddorp er met 171 woningen verdeeld over 7 projecten bekaaid vanaf. Niet voor niets drong de SGP-fractie vorig jaar in een motie erop aan om kansrijke locaties voor Ouddorp te vinden, waarmee meer woningen, met name voor starters, in de toekomst toegevoegd kunnen worden. Tegelijkertijd wil de SGP ook het kroonjuweel met het zandwallen- en schurvelingengebied beschermen. Markwat liet weten dat de visie voor enkele (volgens de gemeente) kansrijke locaties bijna gereed is en probeert de provincie hiervan te overtuigen. Uit de stelling bleek dat men het bouwen van duurdere woningen, om daarmee de doorstroming te bevorderen, voor Ouddorp geen oplossing vindt.

Recreatie in balans brengen
Vervolgens legde fractielid Adriaan Kasteleijn uit waarmee de fractie het afgelopen jaar druk is geweest. In het Coalitieakkoord was al opgenomen om juist ontwikkelingen voor recreatie op het midden en in het oosten van eiland te stimuleren. En dus terughoudend met ontwikkelingen op de kop van het eiland. Daarnaast wil de SGP voorrang geven aan de woonfunctie in de kernen. Kasteleijn: ‘Het college heeft het bestaande ontwikkelkader voor verblijfsrecreatie van 2019 geëvalueerd en kwam met voorstellen om deze aan te passen. De SGP-fractie vond dit onvoldoende in lijn met het coalitieakkoord en heeft het voortouw genomen om wijzigingen aan te brengen. Met deze wijzigingen (amendement) wordt onder meer ingezet om ruimte voor kamperen te behouden en geen verdere verstening van terreinen toe te staan. Ook is geregeld dat bij het vrijkomen van agrarisch vastgoed, de reguliere woonfunctie moet worden afgewogen. Daarnaast wil de SGP geen uitbreiding van hotels binnen de bebouwde kom op de kop van het eiland’. Met het aangenomen amendement komt de verhouding tussen recreatie en inwoners beter in balans.

Gebiedsvisie centrum Ouddorp
Een aantal Ouddorpers was deze avond speciaal gekomen om meer te horen over de gebiedsvisie voor het centrum van Ouddorp. Fractielid Corné Grinwis maakte gelijk duidelijk dat het niet de bedoeling van deze avond was om zienswijzen naar voren te brengen. ‘Daar is de gemeentelijke avond van 17 april juist voor bedoeld’. Wel legde hij het proces uit, waarom gekozen is voor een gebiedsvisie. Voor de omgevingswet, die over niet al te lange tijd zal gelden, is het nodig om bouwstenen aan te dragen middels een visie op een gebied. Doordat er vele ontwikkelingen samenkomen, denk aan de bouw van een nieuwe school, de verkeersproblemen en de wens om het gebied te vergroenen, is het van belang om een en ander in samenhang te zien. Het bureau, die deze visie ook voor Oude-Tonge heeft gemaakt, is eind 2021 gestart om input op te halen bij bewoners en ondernemers. ‘Op 24 januari is een voorlopige gebiedsvisie gepresenteerd. Op 17 april a.s. is er een inwonersavond, waarop iedereen zijn/haar mening kan geven op deze visie. Nadat dit verwerkt is stelt het college vast of de visie ter inzage mag. De verwachting is dat dit half mei zal plaatsvinden en dan krijgt iedereen de kans om binnen 6 weken een zienswijze in te dienen. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt zal het voorstel, inclusief zienswijzen voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dat zal pas na de zomervakantie zijn’, aldus het raadslid. Duidelijk werd in de zaal dat met name het jaarrond afsluiten van het centrum en het gebruik van het kerkterrein niet op de instemming van de aanwezigen kon rekenen. Dat het goed is dat er een visie komt, waarin verschillende elementen worden samengebracht, werd wel door een aantal onderschreven.