SGP akkoord met ontwerpverklaring geen bedenkingen tbv waterstoftankstation Oude Tonge

14 april 2023

In de raadsvergadering van 13 april besprak de gemeenteraad de verklaringen van geen bedenkingen Tonisseweg 3 te Oude-Tonge. Het betreft hier de ruimtelijke zaken die betrekking hebben op een installatie voor de productie van Waterstof ten behoeve van het te realiseren waterstoftankstation in Oude Tonge. De SGP-fractie ziet waterstof als een welkome aanvulling in de bestaande energiemix om te komen tot verduurzaming van transport en vervoer. Fractielid Corné Grinwis voerde het woord namens onze fractie. Het kwam nog niet tot besluitvorming, daarom komt dit onderwerp in de volgende raadsvergadering nog een keer aan de orde.

De bijdrage namens onze fractie is hieronder weergegeven:

“Als raad wordt ons gevraag in te stemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tonnisseweg 3 te Oude-Tonge. Wij zijn het bevoegd gezag wat de ruimtelijke ontwikkeling betreft, vanuit ruimtelijk perspectief staat de SGP-fractie positief tegenover het afgeven van deze ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
Wij menen dat de voorgestelde bebouwing passend is op die locatie.
Zoals u aangeeft is er wel aandacht nodig voor de juiste ruimtelijke inpassing. Dat willen wij graag onderstrepen en het college vragen dit goed te borgen in de verdere uitwerking. Een tweede aspect wat hier aan verbonden is en waarover we niet het bevoegd gezag zijn is de waterstofproductie. Tankstation Greenpoint is er destijds gekomen met de intentie een tankstation te worden waar waterstof getankt kon worden.

Energiemix
Als SGP-fractie zien wij waterstof als een welkome aanvulling in de bestaande energiemix om te komen tot verduurzaming van transport en vervoer. Deze energiedrager is een element in de keten die ons moet gaan helpen naar een fossielarme, en indien haalbaar een fossielvrije samenleving. Om dat te bereiken hebben wij ons steentje bijgedragen als het gaat om duurzame opwek met windmolens en zonneweides. Daar hebben we er genoeg van vindt de SGP, nu komt de mogelijkheid om het overschot aan opgewekte energie op ons eiland om te zetten naar een nieuwe energiedrager, waterstof. Ook zien we deze ontwikkeling als een deeloplossing om congestie op ons energienet te verminderen.

Waterstof is redelijk nieuw voor ons, dat maakt het ook best spannend, het vraagt een bestuurlijke houding van een early adopter, met waterstof moet zorgvuldig worden omgegaan en veiligheid moet zoveel als mogelijk worden gegarandeerd. We zien dat ook terug de technische uitwerking van bebouwing, veiligheid heeft prioriteit. Tevens heeft de handreiking voor lokale bestuurders “omgaan met waterstofrisico’s” die we in november 2022 ontvingen ons een heldere denkrichting gegeven over een realistische afweging van de risico’s rondom waterstof. De risico’s van waterstof zijn vergelijkbaar als die van het gebruik van aardgas.

Communicatie
Met de juiste voorzorgsmaatregelen is brede maatschappelijke toepassing mogelijk is onze overtuiging. De handreiking geeft ook aan dat elk bevoegd gezag extra zorgvuldigheid betracht als het gaat om de veiligheid. Wij hebben er dan ook het vertrouwen in dat dit bij de DCMR in goede handen is. Ook hebben wij een taak om onze inwoners mee te nemen in veilige energie transitie, de handreiking geeft daarin ook goede aanbevelingen over de communicatie strategie. Mocht daarin verbetering mogelijk zijn dan vragen wij het college dit samen met initiatiefnemers op te pakken en onze inwoners daarin mee te nemen.”