Voor de zomer start netbeheerder Stedin met het plaatsen van zogenaamde trafohuisjes, in diverse kernen op het eiland Steeds meer mensen verduurzamen hun huis of bedrijf. Het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s is de afgelopen jaren toegenomen. Ook op Goeree-Overflakkee. De vraag naar elektriciteit stijgt, daarom bereidt Stedin de capaciteit van elektriciteitsnet uit. Dit betekent dat erbij steeds meer mensen in de buurt een trafohuisje wordt geplaatst.

“Al die verduurzaming is heel positief”, aldus wethouder Jaap Willem Eijkenduijn. “Veel inwoners en bedrijven zijn bewust bezig met verduurzaming en dat is enorm belangrijk voor de energietransitie. Gevolg is wel dat de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet steeds sneller in het zicht komt. Dat pakt Stedin, in samenwerking met de gemeente, aan.”

Stedin onderzoekt op welke plaatsen extra trafohuisjes nodig zijn
Dat gebeurt onder meer op basis van klachten of meldingen van inwoners en bedrijven. De locaties van de trafohuisjes (afkorting voor: ‘transformatorhuisjes’) worden in overleg met de gemeente bepaald. Om het elektriciteitsnet te kunnen versterken, is het noodzakelijk om een trafohuisje centraal in een wijk te plaatsen. Bij de keuze voor een locatie houdt men rekening met beleid van de gemeente op het gebied van groen, wegen, verkeer, maar ook technische gegevens zoals de ligging van het riool en bestaande kabels en leidingen. Het uitgangspunt is om overlast voor de openbare ruimte tot een minimum te beperken.

Een trafohuisje zet middenspanning om naar laagspanning
Daarmee wordt de elektriciteit bruikbaar voor huishoudens en bedrijven. Daarnaast maken ze ook het laden van auto’s in de buurt mogelijk en het transporteren van de duurzame elektriciteit van zonnepanelen. Een trafohuisje is enorm belangrijk voor de energievoorziening in de wijk en cruciaal voor de verduurzaming van huizen en bedrijven. De huisjes – van 2,5 bij 3 meter – voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en normen. Ook maken ze geen geluid. De kleuren en materialen van de trafohuisjes worden zoveel als mogelijk afgestemd op de directe omgeving.

Direct omwonenden worden nader geïnformeerd
Als een trafohuisje in een wijk wordt geplaatst, ontvangen direct omwonenden ruim voor aanvang van de werkzaamheden een brief. Hierin is meer informatie te vinden over de precieze locatie van het huisje en de startdatum van de werkzaamheden. Ook bevat de brief contactgegevens die omwonenden kunnen gebruiken bij vragen of opmerkingen.

Meer informatie over het plaatsen van trafohuisjes is te vinden op de website van Stedin(externe link). Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen inwoners of ondernemers een e-mail sturen naar buitenruimte@goeree-overflakkee.nl.