Terugblik Presentatieavond 25 mei

26 mei 2023

Op de presentatieavond van 25 mei jl. stond weer een veelvoud aan onderwerpen op de agenda waarover de gemeenteraad werd bijgepraat. Naast een inspreker over hinder van laagfrequent geluid van de windturbines werd het uitvoeringsprogramma van het College gepresenteerd. Daarna werd in vier sessie ingegaan op participatie in algemene zin, de proces- en financiële participatie bij duurzaamheidsprojecten, de warmtetransitie en de integrale aanpak verslaving.

Allereerst sprak een inwoner van de Oostdijk ons mee in de hinder die zij ervaart van o.a. laagfrequent geluid van de windturbines bij Stellendam en op de Maasvlakte.

Zorgen om financieel evenwicht
Namens het college werd het College Uitvoeringsprogramma gepresenteerd. In dat programma vertaald het college het coalitieprogramma naar een uitvoeringsprogramma. In dat uitvoeringsprogramma wordt de prioritering van de opgaven waar de gemeente voor staat bepaald aan de hand van enerzijds capaciteit en anderzijds financiële middelen. Er moet veel gebeuren de komende tijd, maar niet alles kan tegelijk. De gemeentefinanciën staan door uitblijven van duidelijkheid vanuit het Rijk onder druk. Onze fractie is wat bezorgd over die onduidelijkheid. We kunnen slechts beperkt vooruit kijken waardoor er een goede afweging moet plaatsvinden over de impact van keuzes die we nu maken.

Doorontwikkeling participatie
Op het gebied van participatie gaat een doorontwikkeling plaatsvinden. De gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden een beleidsnota participatie vastgesteld, maar er is behoefte aan een verdieping daarvan vanwege onder andere de veranderende maatschappij en omdat professionalisering van de participatieaanpak nodig is. De gemeente gaat investeren in een digitaal participatieplatform waardoor het voor inwoners laagdrempeliger is om mee te doen. Verder gaat het in het kader van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving ook ingezet worden op jongerenparticipatie.

Kaders voor duurzaamheidsprojecten
Voor de proces- en financiële participatie bij duurzaamheidsprojecten krijgt de gemeenteraad later nog een voorstel aangereikt, wat middels een presentatie is toegelicht. Bij procesparticipatie gaat het om het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij een project. Bij financiële participatie investeert de omgeving in een project of ervaart de meerwaarde van een project door mee te delen in financiële opbrengsten. Het is goed dat ook daarvoor kaders komen.

Individueel of collectief warmtesysteem?
De WarmteTransitieVisie loopt ook al wat langer, maar is ook toe aan een aanscherping en verdieping. Het doel is om in 2050 van het aardgas af te zijn. Dit is een landelijk opgelegde doelstelling. De gemeenten moeten daar invulling aan geven en krijgen daar financiële middelen voor. Maar ook hier geldt dat het Rijk niet altijd tijdig met voldoende middelen over de brug komt. In verschillende kernen lopen al projecten of onderzoeken. De bekendste is Stad Aardgasvrij, maar er lopen ook onderzoeken in Stellendam en een wijkaanpak in Ooltgensplaat. Er zijn recent 3000 huishoudens geholpen met kleine besparende maatregelen, 1000 energieboxen uitgedeeld en 522 duurzaamheidsleningen uitgedeeld. Er gebeurt dus al heel veel. Er zijn inmiddels ook verkenningen opgeleverd over de beoogde warmteoplossingen voor onze woningen. Wordt het individueel of collectief? Een lastige puzzel waar bijna iedereen de komende decennia mee te maken krijgt.

Gezondheidsmonitor
De raadsleden kregen ook de resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd op Goeree-Overflakkee gepresenteerd. Ruim 900 jongeren uit klas 2 en klas 4 op ons eiland vulden vragenlijsten in over middelengebruik. Binnenkort in een aparte bijdrage daar meer over.

Uitzending gemist?
De sessies in de plenaire zaal zijn terug te kijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Present…