Diverse onderwerpen aan bod in raad van 1 juni jl.

2 juni 2023

Donderdag 1 juni jl. stond opnieuw een gemeenteraadsvergadering gepland. De gemeenteraad besprak weer over diverse uiteenlopende onderwerpen: Schuldhulpverlening, Daklozenopvang, Huisvestingsverordening primair onderwijs, nieuwe reddingspost in Ouddorp, verklaring van geen bedenkingen Waterstofstation en een motie over een mogelijk platform of centrum voor natuur- en milieueducatie.

Als eerste besprak de raad het beleidsplan schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente. Elke vier jaar moet een beleidsplan gemaakt worden waarin het beleid van de komende tijd wordt uitgewerkt. Vanuit de SGP-fractie maakte raadslid Adriaan Kasteleijn complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie voor de stappen die de achterliggende periode gezet zijn in de aanpak van schuldhulpverlening. De gemeente heeft een professionaliseringslag gemaakt en de aanpak heeft de certificering bij de NVVK glansrijk doorstaan. Verder vroeg hij aandacht voor heldere communicatie, de inzet van vroegsignalering en het betrekken van het onderwijs bij lessen over het omgaan met geld. Het beleidsplan werd unaniem vastgesteld.

Pilot
Vervolgens sprak de gemeente over de pilot Hobbemastraat. In de Hobbemastraat is al anderhalf jaar een daklozenopvang gevestigd. Deze werd als pilot bekostigd vanuit de gemeente Nissewaard die als centrumgemeente de bekostiging van maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regiogemeenten regelt. De bekostiging voor de Hobbemastraat stopt per 1 juli a.s. Onze gemeente wil graag een lokale voorziening op ons eiland behouden. Tegelijkertijd wijzigt de regelgeving voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen de komende tijd. Daarom gaat de gemeente het komende halfjaar met o.a. een expertteam van de Rijksoverheid kijken hoe lokale opvang van bijv. dakloze inwoners vormgegeven kan worden. De pilot Hobbemastraat wordt daarom de komende periode vanuit de reserve sociaal domein bekostigd. Ook hierover voerde raadslid Adriaan Kasteleijn het woord namens onze fractie. Hij gaf aan dat een lokale voorziening op ons eiland belangrijk is en dat de SGP daarom in kon stemmen met het voorstel. Wel vroeg hij het college om de gemeenteraad goed te betrekken bij de verdere uitwerking het komende halfjaar.

Nieuwbouw en renovatie
Het langst werd deze vergadering stilgestaan bij de aanpassing van de huisvestingsverordening. In deze verordening word de bekostiging van de huisvesting primair onderwijs geregeld. Al langer leeft de wens om naast nieuwbouw, ook renovatie als mogelijkheid te bieden aan scholen. Dat kon op instemming van onze fractie rekenen. Raadslid Peter Kieviet voerde het woord namens onze fractie: “Als gemeente zijn we verantwoordelijkheid voor een goede huisvesting van onze scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Dat daar voor onze gemeente een uitdaging ligt, hebben we in onze raad al verschillende keren besproken. Zo hebben we op 11 april 2019 het integraal huisvestingsplan en op 2 februari 2023 de projectoverstijgende keuzes vastgesteld. Dat met de voorliggende actualisering van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op Goeree-Overflakkee onze verordening wordt aangepast naar de actuele modelverordening van de VNG en dat de mogelijkheid tot renovatie is opgenomen heeft de steun van de SGP-fractie. Daarmee sorteren we voor op toekomstige ontwikkelingen en creëren we duidelijkheid en een eerlijk speelveld richting de schoolbesturen.

Met deze aanpassingen creëren we tevens ruimte voor maatwerk voor de scholen en kan er, binnen de vastgestelde kaders, door middel van het gesprek tegemoet gekomen worden aan bijvoorbeeld onderwijskundige kansen en wensen van de scholen. Als we daarmee de kwaliteit van het onderwijs kunnen bevorderen, dan is dat wat ons betreft een win-winsituatie.
Wanneer we deze aangepaste verordening vaststellen, dan kan er gekozen worden voor (multifunctionele) vervangende nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld in Sommelsdijk gaat gebeuren. De SGP-fractie is niet tegen de samenwerking van scholen onderling of tussen scholen met andere partners. Wel vinden we het belangrijk dat deze samenwerking van onderop komt. De partners zelf moeten de meerwaarde van de samenwerking zien en ook inhoudelijk invulling gaan geven. De gemeente kan daar uiteraard een stimulerende en faciliterende rol in nemen. Daarmee is de aanpassing van de verordening wat ons betreft niet in strijd met de uitgangspunten van het IHP, dat we eerder hebben vastgesteld.
Maar levensduur verlengende renovatie past ook goed binnen onze ambities om duurzaam en circulair om te gaan met onze gebouwen. Dus maatwerk, waarbij rechtgedaan wordt aan de autonomie van de schoolbesturen en waar mogelijk samengewerkt wordt wanneer dat voor de betreffende partijen kansen biedt.
Tevens kan de voorgestelde verordening rekenen op draagvlak. De LEA heeft unaniem ingestemd. Voor de SGP-fractie is dat ook een belangrijke constatering. Het onderwijsveld zelf kan met deze verordening uit de voeten.
En tot slot: laten we bij de start van de verschillende trajecten zorgen voor realistische leerlingenprognoses. Er zijn in den lande te veel voorbeelden bekend waarbij scholen nog voor de oplevering al te krap bleken te zijn. Onze leerlingen verdienen verzorgde en frisse klaslokalen en scholen waarin ze de ruimte hebben om tot leren te komen. Dus wat ons betreft: aan de slag!”
Jammer genoeg wilde een deel van de gemeenteraad nog geen besluit nemen. Wat de SGP-fractie betreft had dat zeker wel gekund. Wij willen graag vaart maken zodat onze kinderen goed onderwijs in mooie nieuwgebouwde of gerenoveerde schoolgebouwen krijgen.

Reddingspost
De gemeenteraad nam ook een besluit over de financiering van een nieuwe reddingspost van de Ouddorpse Reddingsbrigade op de Brouwersdam, een verklaring van geen bedenkingen voor een waterstofinstallatie bij het tankstation van Greenpoint in Oude-Tonge en een aantal andere hamerstukken.

Educatie

Tot slot werd ook nog een motie van onder andere de ChristenUnie besproken die opriep tot het doen van onderzoek naar een platform of centrum voor natuur- en milieueducatie. De motie is niet in stemming gebracht omdat eerst gekeken gaat worden wat mogelijk is ten aanzien van ambtelijke capaciteit. Na de zomer zal dit waarschijnlijk terugkomen op de agenda van de gemeenteraad.

De hele vergadering is terug te kijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/ver…/1063924