Interessante thema’s: Kadernota en Woonbehoefte op tafel bij raad

30 juni 2023

In de presentatieavond van 29 juni 2023 werden de financiële stukken van 2022-2023 en 2024 gepresenteerd, Daarnaast werd ingegaan op het woonbehoefte onderzoek. Ook een tweetal sprekers waren te gast om de raad te wijzen op diverse belangrijke thema’s op het eiland.

De presentatieavond begin met een tweetal insprekers. Dhr. De Kool uit Achthuizen vroeg aandacht voor woningbouw in Achthuizen. In Achthuizen is en wordt vooralsnog weinig gebouwd terwijl dit voor de leefbaarheid van het kleinste dorp ons eiland wel nodig is. Dhr. Jansen sprak in namens de tennisverenigingen met het verzoek om de harmonisatie en de ondersteuning van de tennisverenigingen ter hand te gaan nemen.

Huishoudboekje gemeente
Daarna kreeg de gemeenteraad een presentatie over financiële stukken. Het ging om de jaarrekening over 2022, de eerste tussentijdse rapportage van 2023 en de kadernota voor 2024. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de kaders voor de begroting voor het volgende jaar. De jaarrekening van 2022 laat een mooi resultaat zien van bijna dertien miljoen euro. Ook voor het lopende jaar zien de cijfers er prima uit. Dat geldt ook nog vooruitkijkend naar 2024 en 2025, maar daar ontstaat het zogenaamde financiële ravijn. De Rijksoverheid heeft in 2021 besloten dat de systematiek van het gemeentefonds verandert en daar ook een korting van 3 miljard euro aangehangen. Dat levert vooralsnog in de doorkijk voor onze gemeente een tekort op van ca. 7,5 miljoen euro per jaar. Het is dus zaak om vinger aan de pols te houden de komende jaren. In de raadsvergadering van DV 6 juli a.s. moet de gemeenteraad een oordeel geven over deze stukken.

Woningbehoefteondersoek
Als tweede werd het woonbehoefteonderzoek gepresenteerd. Het afgelopen jaar is onderzocht wat de woonbehoefte is op ons eiland de komende jaren. Een paar interessante punten uit dit onderzoek:

  • De bevolking op Goeree-Overflakkee vergrijst, daarmee is er veel behoefte aan levensloopbestendige woningen of andere vormen van seniorenwoningen;
  • Daarnaast is er sterk behoefte aan betaalbare starterswoningen;
  • De bouwproductie moet omhoog naar ca. 290 woningen per jaar;
  • Er zijn op de westkant van het eiland relatief minder sociale huurwoningen en relatief wat duurdere koopwoningen;
  • De huidige voorraad sociale huurwoningen zit op ca. 29%, dat voldoet dus al aan het beoogde doel van 30%.

Het woonbehoefteonderzoek is input voor de woonvisie die onze gemeente gaat opstellen. Die zal waarschijnlijk in het najaar verder besproken worden.

Meer lezen over het woonbehoefteonderzoek kan hier: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/IS_23…

De presentaties terugkijken kan hier: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Present…