SGP amendement Jaarstukken GRJR unaniem aangenomen!

7 juli 2023

Al bij de algemene beschouwingen vroeg de SGP aandacht voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt. Deze constructie wordt veel toegepast en is dan een samenwerking tussen verschillende bestuursorganen: bijv. gemeenten, provincies of waterschappen ter behartiging van bepaalde belangen van die bestuursorganen. Door de veelheid van deelnemers is de invloed van een enkel orgaan beperkt. Dat zou de SGP graag anders zien. Om meer invloed uit te oefenen diende SGP-fractielid Adriaan Kasteleijn in de raadsvergadering van 6 juli jl. een amendement in om een scherpere zienswijze te sturen, dan was voorgesteld. Het betrof deze keer de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Kasteleijn: ‘Onze gemeente participeert in deze gemeenschappelijke regeling die met name verantwoordelijk is voor de specialistische jeugdhulp. Er gaat heel veel goed bij de GRJR, maar het lukt de organisatie onvoldoende om financieel in control te komen. De Gemeenschappelijke Regeling komt in algemene zin al jaren met jaarrekeningen die een fors tekort laten zien. Dat leidt niet perse tot meerkosten voor onze gemeente, maar wel voor de regeling als geheel. De gemeenteraden worden achteraf geconfronteerd met forse kosten zodat bijsturen onmogelijk is’.

In de raadsvergadering werd de raad gevraagd om een zienswijze vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting voor 2024. Voor de SGP-fractie was de concept zienswijze op onderdelen niet stellig genoeg. De fractie diende dan ook een  amendement (wijzigingsvoorstel) in, waarbij de zienswijze op sommige punten is aangescherpt en data is opgenomen wanneer de fractie voorstellen wil zien die er toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond financieel meer in control komt.

Het amendement werd mede ingediend namens CDA, PvdA en CU, maar tijdens de behandeling ook unaniem aangenomen. Een mooi resultaat!