[Video] Algemene beschouwingen bij Kadernota 2024

7 juli 2023

In de raadsvergadering van 6 juli jl. werd de Kadernota 2024 in de gemeenteraad besproken. Plv. fractievoorzitter Peter Grinwis sprak namens de fractie over het toekomstperspectief van de gemeente. In de bijdrage benadrukte hij de verschillende zorgen die er zijn voor de toekomst, maar ook juist elementen waarvoor we als gemeente zorg dragen. Hij trok een vergelijking met Jozef, die in Egypte de opdracht kreeg om te zorgen voor de toekomst. Hij wenste het college en de organisatie die wijsheid die Jozef in afhankelijkheid onder Gods zegen toe.  Daarbij zag hij uit naar een constructieve samenwerking tussen raad en college om te zorgen voor de toekomst, in het belang van de gemeente en haar inwoners. Lees hieronder de bijdrage:

‘Voorzitter,
Het laatste SGP Ledenmagazine heeft als thema meegekregen: Zorg(en) voor de toekomst?!
In dat kader moest ik de laatste weken denken aan de geschiedenis van Jozef, die door Goddelijke besturing in Egypte terecht kwam en na de uitleg van de droom van de 7 jaar van voorspoed en 7 jaar van honger de opdracht kreeg om te zorgen voor de toekomst, door middel van het aanleggen van een voorraad graan.

De Kadernota is ook zo’n document, waarin uitgangspunten staan voor de toekomst. We zien ontwikkelingen die ons zorgen baren, maar ook zaken waarvoor we als gemeenteraad zorg voor moeten dragen. We zullen er een aantal benoemen:

We hebben zorgen om:
De zorg. In het ledenmagazine wordt voornamelijk ingezet op ontwikkelingen in de zorg. Zo neemt de vergrijzing toe, de druk op medewerkers in de zorg is hoog en wordt steeds hoger. Mantelzorgers zijn soms overbelast en de aanpassing van landelijke normen kan ons ziekenhuis hard raken. Blijvende aandacht en inzet is hierbij nodig.
Maar er is meer te noemen:

We hebben zorgen om:
Spreidingswet, die op ons afkomt, in een woningmarkt die al behoorlijk gespannen is op ons eiland, waar naast reguliere woningbouw ook huisvesting moet komen voor het verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. De SGP vindt dat de raad hierin vroeg betrokken moet worden. Kan het college dat toezeggen?

We hebben zorgen om:
De ontwikkelingen in het kader van de stikstofproblematiek. Blijvende inzet, ook op innovatie, is nodig met volledige steun vanuit de gemeente. Wanneer krijgen we een update?

We hebben zorgen om:
De stapeling van gemeenschappelijke regelingen en regionale akkoorden. De grip hierop vanuit de gemeenteraad is zeer beperkt, terwijl deze regelingen financieel een steeds groter beslag legt op de begroting. Het kan toch niet zo zijn dat we straks alleen een nietje met het gemeentelogo slaan door deze regelingen, waarbij onze begroting is vastgesteld? Hoe kijkt het college hier tegenaan?

En praktisch: Er wordt toch alsjeblieft niet wéér een nieuwe organisatie opgetuigd voor LEADER? Kan dit niet in hetzelfde verband als de regiodeal uitgevoerd worden?

We hebben zorgen om:
De lange doorlooptijd van verschillende zaken die in gang zijn gezet. Denk bijv. aan de harmonisatie van sportaccommodaties, het wachten op sportbeleid, het IHP en het onderzoek naar een eventuele randweg in Middelharnis. Worden hier wel de juiste prioriteiten gesteld? Het wordt tijd dat we hierin voortgang boeken. Kan het college daarop reflecteren?

We hebben zorgen om:
De financiële toekomst van de gemeente. Hoewel we een goede reserve hebben, staan we voor grote opgaven die de komende 30-40 jaar een groot beslag legt op de begroting terwijl er grote onzekerheid is over de financiële positie vanaf 2026. Overigens dank voor de vertaling van de PM-posten in financiële zin. Daaruit blijkt wel dat we prioriteiten moeten stellen, zowel financieel als in capaciteit. We dringen aan om tijdig hiermee te starten. U heeft in het college uitvoeringsprogramma een eerste poging gedaan. In september zullen we hier verder over spreken.

Maar we hebben ook te zorgen voor:
• Een veilig eiland. Ik denk dan aan het kunstwerkbeheerplan, dat van belang is voor veiligheid van kades en havens.
• Een duurzaam eiland, vanuit de landelijke klimaatopgave, met grote inzet van gemeente en samenleving
• Een aantrekkelijk eiland waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar sectoren als landbouw en visserij belangrijke pijlers blijven
• Een vitaal eiland, waar jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving

Daarnaast hebben we te zorgen voor een goed klimaat voor onze werknemers in het gemeentehuis. We zien de onderhoudskosten behoorlijk toenemen. Wat ons betreft wordt er snel werk gemaakt van toekomstbestendige huisvesting. Vanuit goed werkgeverschap zijn we ons dit zelf verplicht. Laten we zorgen dat we de komende tijd geen desinvesteringen doen in het oplappen van de huidige huisvesting.

Eneco gelden
Voorzitter, u weet dat de SGP-fractie geen voorstander is om de begroting sluitend te maken met de Eneco-gelden. Wat ons betreft zou het een maatschappelijke invulling met langdurig rendement moeten krijgen. Tegelijkertijd zien we voor de komende tien jaar enorme investeringen op ons afkomen, die jaarlijks over miljoenen kapitaallasten gaat. Om grote belastingverhogingen voor onze inwoners te voorkomen, kan de SGP instemmen met het voorstel om de resterende Eneco-gelden te storten in een kapitaallastenreserve. Daarmee profiteert in feite elke belastingbetaler in onze gemeente. De SGP pleit er wel voor dat de raad bij de besteding van deze kapitaallastenreserve betrokken blijft. Op welke manier wilt u dit organiseren?

Voorzitter,
Nog even terug naar Jozef. Hij mocht, in afhankelijkheid van God, zijn werk doen. Hij ontving wijsheid om met beleid en visie het land te besturen. Die wijsheid in afhankelijkheid onder Gods zegen wensen we het college en onze organisatie van harte toe. We zien uit naar constructieve samenwerking tussen raad en college om te zorgen voor de toekomst, in het belang van de gemeente en haar inwoners’.