Gaat de gemeenteraad bruggen bouwen? | Terugblik presentieavond 21-09

22 september 2023

Tijdens de presentatieavond van 21 september jl. kwamen twee onderwerpen prominent aan bod. Als eerste de lang verwachte uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek naar de Oostelijke randweg in Middelharnis en het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026. Voordat deze onderwerpen werden besproken pleitte inspreker en veteraan Len van Beesten, voor een witte-anjerperkje in de gemeente.

Volgens de heer Van Beesten zijn er inmiddels 176 gemeenten die al een witte-anjerperkje hebben. Meer dan 50 gemeente treffen voorbereidingen daartoe. Het doel van dit perkje is de erkenning en waardering voor de veteranen. De gemeenteraad was welwillend, hoewel er wel wat vragen waren over het toekomstig onderhoud. Daarnaast zou men het graag verder willen oppakken met de vereniging van veteranen op het eiland. Ook de burgemeester wil graag in gesprek met een delegatie van de veteranen, waarna ze daarna terugkomt naar de gemeenteraad met mogelijk een plan.

Wel of geen ontsluiting over havenkanaal
In 2021 gaf de raad opdracht om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek naar een Oostelijke randweg in Middelharnis. Deze zou dan de Westplaat moeten ontsluiten. Dat kan alleen als er een brug of een tunnel wordt aangelegd over, of onder het havenkanaal van Middelharnis. De opdracht komt voort uit het Verkeercirculatieplan (VCP) van Middelharnis, wat laat zien dat verkeersmaatregelen genomen moet worden i.v.m. de belasting van de Langeweg in Middelharnis. De uitkomst werd gepresenteerd. Goed dat dit rapport er nu is. Hoewel er richtinggevende uitspraken werden gedaan over de kosten van dit plan, wees raadslid John de Geus erop dat we nu eerst eens moeten kijken of dit de oplossing is voor het probleem. Daarna kan verder gekeken worden naar de invulling. Overigens zou een brug, inclusief infrastructuur ca 8 miljoen gaan kosten, terwijl bij een aquaduct het bedrag van 28 miljoen werd genoemd. Twee insprekers, vanuit ondernemerszijde, pleitten voor een adequate oplossing. Binnenkort kan de raad kennisnemen van het rapport. Wordt vervolgd.

Keuzen voor de toekomst
Als laatste kwam het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 aan de orde. Zowel college als raadsleden worstelden duidelijk met dit programma. In dit programma wordt een doorkijkje gegeven naar de zaken die de komende jaren op de gemeente afkomen, en waarin keuzes moeten worden gemaakt. In ieder geval qua prioritering. Welke zaken moeten snel worden opgepakt en welke kunnen nog wachten. Iedere fractie was in de gelegenheid gesteld om vooraf vragen in te dienen. De SGP-fractie had hier als enige fractie gebruik van gemaakt. Die antwoorden zullen binnenkort volgen. Andere raadsleden probeerden tijdens het gesprek duidelijkheid te krijgen. Hoewel er geen duidelijke uitspraak werd gedaan door de raad, ontstond wel meer gevoel bij de keuze voor de toekomst. Daarbij komt dat naast menskracht ook de middelen niet onbeperkt zijn. Zo laat de doorrekening zien dat de tekorten van de gemeente voor de komende jaren behoorlijk gaan oplopen als alle plannen ten uitvoer zouden komen. Ook hiervoor geldt: wordt vervolgd.

Wie meer informatie wil, kan de presentaties terugzien op: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/bijeenkomst/1067105/Presentatieavond%2021-09-2023