SGP wijst ‘Ruimtelijke puzzel’ terug naar de tekentafel

11 december 2023

Onlangs sprak wethouder Markwat in bij de provincie over de zogenoemde Ruimtelijke puzzel. Inmiddels blijkt dat hij niet voor niets heeft ingesproken. Provinciale Staten hebben vorige week besloten om de Ruimtelijke puzzel voorlopig niet vast te stellen. SGP-fractievoorzitter Herweijer: ‘Wij hopen dat er in het vervolg van het proces aandacht is voor de bijzondere eigenschappen en behoeften van het landelijke gebied. En dat er in elk geval ruimte komt voor maatwerk.’

Bij de inspraak over de Ruimtelijke puzzel gaf Markwat enige weken geleden aan de provinciale commissie o.a. het volgende mee: ‘Goeree-Overflakkee telt 14 kernen. Deze kernen kenmerken zich door relatief lage bebouwing en open structuren: het dorpse karakter staat centraal. De provincie zet nu in op geconcentreerde woningbouw met hoge dichtheden, welke gerealiseerd moeten worden binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) en waarbij wordt verwezen naar het concept ‘15-minuten-stad’.

Desatreus
Voor Goeree-Overflakkee maar ook voor onze buurgemeente Hoeksche Waard en andere plattelandsgemeenten pakt deze keuze desastreus uit: inbreilocaties zijn niet voorhanden en stedelijke bebouwing met hoge dichtheden en gestapelde bouw past niet bij het karakter van de landelijke omgeving. Het ‘straatje erbij’ biedt geen oplossing, want uitleglocaties hebben een bepaalde schaalgrootte nodig om integrale plannen te kunnen maken voor hoogwaardige woonomgevingen.’

Verzet
Tijdens de provinciale commissievergadering werd duidelijk dat op aandringen van SGP-Statenlid Gerard van de Breevaart het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland zijn plannen voor de inrichting van de ruimte moet herzien. Gedeputeerde Anne Koning (ruimtelijke ordening) wilde voor het einde van dit jaar een ruimtelijk voorstel indienen bij de rijksoverheid, die de inbreng van alle provincies meeneemt in de nieuwe Nota Ruimte. Koning stuitte tijdens een commissievergadering, die verspreid over twee dagen werd gehouden, echter op veel verzet van de fracties uit Provinciale Staten. Een meerderheid daarvan, waaronder de coalitiepartijen BBB en VVD, steunde de suggestie van SGP-Statenlid Gerard van de Breevaart om meer tijd te nemen om tot een gedegen voorstel te komen. Het was de bedoeling dat het ruimtelijke voorstel van het college woensdag 13 december besproken zou worden in de Statenvergadering en daarna naar het Rijk zou worden gestuurd.

Geen steun
Coalitiepartners CDA en GroenLinks-PvdA steunden het voorstel van de Gedeputeerde. De rest van de commissie niet. ‘Ik vind het echt dieptriest dat u niet wilt dat we dit voorstel met het Rijk bespreken, omdat het wel de keuzes en richtingen bevat die volgens Gedeputeerde Staten nodig zijn. Maar goed, uiteindelijk bepaalt u waar het dagelijks bestuur zich mee bezighoudt’, aldus Koning tegen de commissieleden.

Het plan werd door de PvdA-gedeputeerde eind oktober naar de Staten gestuurd. In dit plan doet het provinciebestuur voorstellen om te voorkomen dat de toch al beperkte ruimte in Zuid-Holland nog beperkter wordt. Gedeputeerde Staten wil, door een ondergrens te stellen, voorkomen dat een hoeveelheid landbouw- en natuurgronden, gebruikt wordt voor woningen. Voor woningbouw in landelijke gebieden, zoals Goeree-Overflakkee, wordt dat een groot probleem. ‘Een generiek (stedelijk) beleid voor de gehele provincie pakt desastreus uit voor de plattelandsgemeenten en zet deze gebieden op slot. Maatwerk is cruciaal’, aldus wethouder Markwat tijdens zijn inspraak.

Tijdens de provinciale commissievergadering bleek dat de meeste partijen duidelijke keuzes missen in het ruimtelijke voorstel. SGP-Statenlid Van de Breevaart zei te vrezen dat Provinciale Staten buitenspel worden gezet als dit plan naar het Rijk gaat. Koning erkende dat het geen perfect stuk is, maar dat het wel kaders biedt om het gesprek aan te gaan. ‘Als we niets insturen, gaat het Rijk verder zonder onze inbreng.’ Ze kon de Statenleden echter niet overtuigen.