Wethouder Markwat spreekt in bij Statencommissie Ruimte en Milieu van Provincie

1 december 2023

‘Onze’ wethouder sprak woensdag 29 november in bij de Statencommissie Ruimte en Milieu van Provincie Zuid-Holland. Daar stond de Ruimtelijke Puzzel op de agenda. Het ontbreekt daarin aan maatwerk voor plattelandsgemeenten en de mogelijkheid om buiten kernen woningen bij te bouwen. Dat heeft nogal wat consequenties voor onze gemeente. Lees hieronder zijn hele inspreektekst:

‘Geachte voorzitter, statenleden,

Ik ben Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. U heeft mijn volledige inspraakreactie reeds ontvangen. Daarom beperk ik me tot de 3 belangrijkste punten: benodigd maatwerk, woningbouw buiten BSD en het proces.

Maatwerk
Goeree-Overflakkee is qua oppervlakte (422 km2) even groot is als Rotterdam (324 km2) en Den Haag (98 km2) bij elkaar. Ondanks dat het ruimtegebruik ten behoeve van wonen in de afgelopen 50 jaar is verdubbeld, bedraagt dit nog steeds maar 2% van de totale oppervlakte. Goeree-Overflakkee is een echte plattelandsgemeente, met alle maatschappelijke opgaven en uitdagingen die daarbij horen.

In de aanbiedingsbrief staat:
‘Onze provincie kenmerkt zich in een grote diversiteit aan type gebieden, steden en dorpen. Het Ruimtelijk Voorstel biedt een generieke basis voor heel Zuid-Holland, waarmee verdere uitwerking en doorvertaling in deze concretere deelgebieden mogelijk is.’ Wij betwijfelen dit ten zeerste. Ten gevolge van de grote diversiteit is het onmogelijk om een generieke basis te maken voor de gehele provincie. Een gebiedsgerichte doorvertaling op basis van dit generieke stuk geeft te weinig ruimte voor de specifieke uitdagingen en opgaven van plattelandsgemeenten. Wij pleiten daarom voor maatwerk per gebied, en geen generieke (stedelijke) basis voor de gehele provincie Zuid-Holland.

Woningbouw buiten BSD
Goeree-Overflakkee telt 14 kernen. Deze kernen kenmerken zich door relatief lage bebouwing en open structuren: het dorpse karakter staat centraal. De provincie zet nu in op geconcentreerde woningbouw met hoge dichtheden, welke gerealiseerd moeten worden binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) en waarbij wordt verwezen naar het 15-minuten stad concept.

Voor Goeree-Overflakkee maar ook voor onze buurgemeente Hoeksche Waard en andere plattelandsgemeenten pakt deze keuze desastreus uit: inbreilocaties zijn niet voorhanden en stedelijke bebouwing met hoge dichtheden en gestapelde bouw past niet bij het karakter van de landelijke omgeving. Het ‘straatje erbij’ biedt geen oplossing, want uitleglocaties hebben een bepaalde schaalgrootte nodig om integrale plannen te kunnen maken voor hoogwaardige woonomgevingen.

Proces
Er zijn reeds kritische opmerkingen gemaakt over het gevolgde proces. Die onderschrijven wij. De afgelopen periode hebben we slechts een zeer beperkte bijdrage kunnen leveren aan de inhoud. In het vervolgproces willen we graag een serieuze bijdrage leveren, die verder gaat dan een mondelinge inbreng van enkele minuten, waarvan na actualisatie nauwelijks iets is terug te vinden. Om de ruimtelijke puzzel succesvol te kunnen leggen, heeft de provincie de lokale expertise van gemeenten simpelweg keihard nodig.

Conclusie
Wij vragen u dit stuk niet als zodanig vast te stellen. Een generiek (stedelijk) beleid voor de gehele provincie pakt desastreus uit voor de plattelandsgemeenten en zet deze gebieden op slot. Maatwerk is cruciaal’.