Aftrap SGP-campagne Europese verkiezingen op Goeree-Overflakkee

30 januari 2024

Vrijdag 26 januari 2024 was SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen te gast op Goeree-Overflakkee. Nadat hij ’s ochtends het concept-verkiezingsprogramma ‘Terug naar de kern’ gepresenteerd had, kwam hij ‘s middags naar Goeree-Overflakkee voor een reeks werkbezoeken rondom het thema ‘een duurzame toekomst voor landbouw en visserij op Goeree-Overflakkee’. ‘s Avonds was door de lokale SGP-afdeling een interessante verkiezingsbijeenkomst rond hetzelfde thema georganiseerd.

Visserij
Vergezeld door een aantal lokale SGP-fractieleden en SGP-wethouder Markwat, begon Ruissen de middag in het Visserij-innovatiecentrum in Stellendam. Manager Johan Baaij gaf een inkijkje in de uitdagingen van de sector en vertelde iets over de ontwikkelingen op het gebied van innovatie. Er werd onder andere stilgestaan bij de gevolgen van de saneringsregeling, juist ook op het menselijke vlak. De gevolgen voor de vissers(families) zijn enorm. Baaij gaf ook een aantal aandachtspunten mee ten aanzien van Europese regels die Ruissen weer mee neemt naar Brussel.
Het gezelschap verplaatste zich daarna naar de Stellendamse Garnalenpelcentrale waar met bewondering het garnalenpelproces in de innovatieve machines van de pelcentrale werd gadegeslagen.

Landbouw
In de Proeftuin Van Pallandtpolder kreeg Ruissen een inkijk in de zoektocht naar een meer duurzame vorm van landbouw. Door te experimenteren met allerlei gewassen, strokenteelt en bemesting wordt gezocht naar een natuurinclusieve manier van landbouw en het sluiten van kringlopen tussen akkerbouw en veeteelt. Door onderzoek en het betrekken van het onderwijs krijgt deze zoektocht ook een veel breder karakter.
Bij Kaasboerderij De Westplaat sprak het gezelschap over de uitdagingen van de agrarische sector en de rol van Europa in allerlei regels, voorschriften en subsidies. Vanuit de dagelijkse agrarische praktijk kreeg Ruissen opnieuw veel aandachtspunten mee om in Brussel mee verder te gaan.

Verkiezingsavond
In het Prieel van de Staver vond in de avond een interessante verkiezingsbijeenkomst plaats. Verschillende sprekers belichtten het thema vanuit diverse invalshoeken. Huibert Groeneveld en Remco Wesdorp presenteerden voor de aanwezigen de Proeftuin Van Pallandtpolder. Wim de Jong van SGP Waterschap Hollandse Delta ging in op de uitdagingen waar het Waterschap voor staat en Kees van Beveren van de Nederlandse Vissersbond vertelde iets over de uitdagingen in de visserijsector.

Een verrassende bijdrage was er van wethouder Henk van Putten. Hij begon met zijn dank uit te spreken voor het heldere verkiezingsprogramma van de SGP. Hij vond veel herkenbare punten die spelen op Goeree-Overflakkee terug in het verkiezingsprogramma. Met name het speerpunt ‘Ruimte voor ondernemerschap’ is heel belangrijk zo gaf de wethouder aan. Henk van Putten: ‘De problematiek op ons eiland vindt weerklank in het verkiezingsprogramma van de SGP. We moeten staan voor de landbouw en de visserij. Om maar iets te noemen, ons maritiem cluster in Stellendam is uniek in zijn soort. Als de visserij verdwijnt, dan staat ook dat cluster onder druk’. Verder wees hij op het toekomstperspectief voor boeren. ‘Op ons eiland hebben we heel veel jonge boeren, daar moet perspectief voor zijn’.

Bert-Jan Ruissen reflecteerde in zijn bijdrage op het werkbezoek en de bijdragen van alle sprekers: ‘Ik heb vandaag veel gezond en fris ondernemerschap gezien. De bedrijven die we bezochten hebben te maken met veel uitdagen en bedreigen. In ons verkiezingsprogramma hebben we daar ook oog voor. Een van de hoofdthema’s is het bevorderen van ondernemerschap. De laatste jaren is teveel onrealistisch beleid van bovenaf over de sector heen gestort. Niet alleen de visserij, maar ook de land- en tuinbouw worden geraakt door overregulering. Een omslag naar doelsturing is nodig, waarbij de weg naar de doelen ingevuld kan worden vanuit ondernemerschap. Wat de SGP betreft moet de ondernemer weer centraal staan en moet de overheid met ondernemers samenwerken aan toekomstbestendige en duurzame land- en tuinbouw en visserij’.