Raad geeft groen licht voor startnotitie nieuw gemeentehuis

25 januari 2024

In de raadsvergadering van 25 januari jl. werd door de raad unaniem de startnotitie voor de gebiedsontwikkeling nieuw gemeentehuis vastgesteld. Namens de SGP-fractie voerde John de Geus het woord. Hij noemde in zijn bijdrage het een belangrijk moment. De gemeenteraad geeft hierbij concreet invulling aan een goede, duurzame en toekomstbestendige werkplek voor medewerkers van de gemeente. De lekkages en daarmee de onderhoudskosten worden met het jaar groter. Tijd om, binnen de huidige exploitatie- en kapitaallasten, te kijken hoe nieuwbouw gestalte kan krijgen op de huidige plek. In deze vergadering werden ook andere besluiten genomen. Zo werd besloten om RTVSLOGO aan te bevelen bij het commissariaat voor de Media om deze lokale omroep aan te wijzen als omroep voor de gemeente en werd er een brief gestuurd naar minister Harbers inzake de veiligheid voor scheepvaartverkeer.

Hieronder de integrale bijdrage van SGP raadslid de Geus:

‘Voorzitter,
Voor ons ligt de startnotitie gebiedsontwikkeling nieuw gemeentehuis. Wat ons betreft een belangrijk moment. Niet in de laatste plaats om hiermee als gemeenteraad heel concreet uiting te geven aan het belang dat wij hechten aan een goede, duurzame en toekomstbestendige werkplek voor al onze medewerkers die al erg lang geduldig afwachten hoe we nu omgaan met de realisatie van hun nieuwe werkomgeving. Dat die werkomgeving op dit moment sterk onder de maat is behoeft wat onze fractie betreft geen nadere toelichting.

Herkenbare plek
De startnotitie gaat gepaard met gedegen huiswerk, dat mag wel gezegd worden! Op een evenwichtige manier zijn verschillende opties afgewogen en is een richting bepaald. De keuze voor nieuwbouw begrijpen we. Op deze manier kan op de meest toekombestendige manier worden gebouwd. Ook de kosten zijn veel betrouwbaarder te voorspellen. Nieuwbouw op dezelfde plek, een herkenbare plek, een goed bereikbare plek, een plek met mogelijkheden dus. Mogelijkheden die verder reiken dan alleen een gemeentehuis. De locatie is groot genoeg om nog extra maatschappelijke voorzieningen en woningbouw mogelijk te maken. Woningbouw in het betaalbare segment. De gesprekken hierover met de corporatie Oost-West Wonen zijn wat dat betreft positief en hoopgevend.

Duurzaamheid
Dat duurzaamheid serieus aandacht krijgt is evenzo goed als onvermijdelijk. We bouwen hier voor de toekomst. Los van de wettelijke verplichting moeten we onze verantwoordelijkheid hierin willen nemen. Duurzame materialen, demontabel en daarmee herbruikbaar. Met de toepassing van duurzame klimaatsystemen, energieneutraal, doen we hiermee een belangrijke bijdrage aan het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving. Niet pas in 2050 maar nu!

Doorpakken
Het mag duidelijk zijn, onze fractie is er een groot voorstander van om nu door te pakken. De tijd van wikken en wegen is wat ons betreft voorbij, er is nu actie nodig. Die ruimte vraagt de startnotitie ook.

Nu is het heel verleidelijk om als een soort van deskundige alle stukken tot in detail te becommentariëren. Dat wil ik voorkomen, maar wil wel graag een paar belangrijke zaken voor de aandacht brengen.

Synchroon
In de eerste plaats, en dat is niet voor het eerst, willen we met nadruk meegeven dat de planvorming zo zou moeten worden uitgewerkt dat een gefaseerde realisatie en ingebruikname van de verschillende bouwvolumes mogelijk is. De verbinding die is gelegd met de gekozen parkeeroplossing kan er in de praktijk toe leiden dat het gemeentehuis klaar is maar de parkeerplaatsen nog niet zijn gerealiseerd. Die afhankelijkheid is niet gewenst. Hoewel nu de neuzen dezelfde kant op lijken te staan is het niet ondenkbaar dat besluitvormingsprocessen en uitvoeringsplanningen binnen de gemeente en de overige stakeholders, zoals de corporatie, niet synchroon lopen. Graag een toezegging van de wethouder dat deze afhankelijkheid wordt voorkomen.

Uitwerking
In de tweede plaats is er het gevaar dat we voortvarend aan de slag gaan met de verdere uitwerking, hieraan tot het einde van de ontwerpfase € 500.000,- hebben uitgegeven en we er vervolgens in de aanbesteding achter komen dat het bedachte ontwerp substantieel duurder is dan het beoogde budget toestaat. Waarom is er niet gekozen om de selectie van de uitvoerende partij in een eerder stadium te doen middels voorselectie en afstandsverklaring. De beoogde realisator kan als bouwteampartner in het ontwerpproces de kosten bewaken en hierop sturen. Graag een reactie hierop.

Facering
In de derde plaats horen we graag in hoeverre fasering is onderzocht. Een deel van de huidige bijgebouwen kunnen nog wel even mee. Mogelijk is een deel van de nieuwbouw te realiseren zonder alle huidige opstallen te verwijderen. De oudbouw uiteraard wel direct, maar dat begrijpt u wel. Wellicht is het zelfs mogelijk om extra tijdelijke huisvesting op de locatie te realiseren waardoor de kosten voor tijdelijke huisvesting lager kunnen komen te liggen.

Financieel
Als vierde nog een paar opmerkingen en vragen van financiële aard. In het vergelijk tussen renovatie en nieuwbouw zien wij niet terug dat de versnelde afboeking van de resterende boekwaarde in de cijfers is meegenomen. Mogelijk is dit wel het geval, maar dit is ons niet duidelijk. De toegepaste index van 5% bij een start bouw tussen 2024 en 2025 lijkt ons te laag. Meer reëel lijkt ons een percentrage van zo’n 3,5% per jaar. Natuurlijk, de bouw koelt weliswaar wat af maar loonkostenstijgingen zijn uitzonderlijk hoog.

Gezegd mag worden dat in het algemeen op een eerlijke manier is gerekend met kostenverhogende onderdelen zoals het bouwen in hout, duurzaamheidsoplossingen, biobased materialen etc. In sommige gevallen lijkt de basisprijs per m2 bvo best scherp, en in het geval van woningbouw (en ook wel parkeren) in de huidige markt te laag. Overigens, het opnemen van een gasaansluiting bij de corporatiewoningen en de parkeervoorziening zij de opsteller van de stichtingskosten vergeven.

Op basis van deze opmerkingen, die nog verder aangevuld zouden kunnen worden, pleiten wij voor het opstellen van een eerlijke en complete risico- en kansen analyse. Deze analyse kan tijdens het hele traject een goed sturingsmiddel zijn om uiteindelijke onvoorziene verrassingen te voorkomen. Kan de wethouder toezeggen dat deze nu al reeds bij de start van het proces wordt opgesteld?

Tot slot
Graag blijven we periodiek geïnformeerd over de voortgang. Niet alleen besluitvormend maar ook informerend. Gebruik hiervoor frequent de klankbordgroep fysiek domein. De verdere uitwerking van het participatietraject zien we met belangstelling tegemoet. Niet onbelangrijk.

Let ook op de onzekerheid die er ontstaat bij de huidige gebruikers van Het Rondeel, het streekarchief maar ook andere partijen. Betrek ze vroegtijdig bij de verdere planvorming en creëer met elkaar oplossingen die voor alle betrokkenen haalbaar zijn.

De tijd, en ik citeer, van vrijblijvendheid is voorbij. Het is niet langer verantwoord in het huidige gebouw te blijven. We moeten nu perspectief neerzetten! Daar zijn wij het van harte mee eens!’