Tweede Kamerleden SGP , CDA en ChristenUnie stellen vragen over sluiten vuurtoren Ouddorp

8 januari 2024

De Tweede Kamerleden Chris Stoffer van de SGP, Eline Vedder van het CDA en Pieter Grinwis van de ChristenUnie hebben vragen gesteld over het sluiten van de Ouddorpse vuurtoren als verkeerspost. Hopelijk geeft de demissionair minister van I&W op korte termijn duidelijkheid over de veiligheid in het Slijkgat! Aanleiding voor de vragen was o.a. het artikel in het Eilanden Nieuws van afgelopen week, waarin de lokale CDA-fractie ook al haar zorgen uitte over de gang van zaken. Ook de SGP-fractie heeft deze zorgelijke signalen neergelegd bij de Tweede Kamerfractie.

Beide Kamerleden vragen waarom besloten is om de verkeerspost in Ouddorp te sluiten, ondanks het grote belang voor de scheepvaart. Daarnaast wijzen ze op de signalen dat, door het uitschakelen van de Ouddorpse Radar ter hoogte van het Goereese Slijkgat een blinde vlek ontstaat in het systeem. Ook hekelen ze het besluit, dat niet proactief met de regionale partijen is gedeeld, en dringen ze aan om een veilige doorvaart van het Slijkgat voor de toekomst te garanderen.

Vragen:

  1. Heeft u kennisgenomen van de zorgen over de sluiting van de nautische verkeerspost bij Ouddorp?1
  2. Kunt u aangegeven waarom is besloten om de genoemde verkeerspost te sluiten, ondanks het belang voor de scheepvaart?
  3. Wat is het afwegingskader voor het opzetten dan wel sluiten van nautische verkeersposten?
  4. Is de veronderstelling juist dat er ter hoogte van het Slijkgat een gat ontstaat in de Schelde Radar Keten?
  5. Hoe waardeert u het belang van actuele scheepvaartinformatie voor de scheepvaart door het Slijkgat, zowel wat betreft veiligheid als doorvaart?
  6. Bent u bekend met het feit dat er in de eerste week van het nieuwe jaar al twee kotters zijn vast komen te zitten? Wat betekent deze situatie voor de nautische veiligheid en hoe hangt deze situatie samen met het niet afdoende baggeren én het niet langer bemannen van de Nautische Informatie Post Vuurtoren Westhoofd?
  7. Waarom weegt volgens u een beroep op het niet zijn van een Vessel Traffic Service- gebied (VTS) in de buurt van vuurtoren Westhoofd en het geven van scheepvaartverkeersbegeleiding geen kerntaak van Rijkswaterstaat zou zijn in een dergelijk gebied op tegen de praktijk van de verstrekking van actuele scheepvaartverkeersinformatie en in voorkomende gevallen actieve scheepvaartverkeersbegeleiding door de vuurtorenwachter in het telkens veranderende ondiepe Slijkgat?
  8. Waarom is het radarsysteem op Vuurtoren Westhoofd niet meegenomen in de LUV- VTS-vernieuwing? Wat zouden de meerkosten op jaarbasis daarvan zijn geweest, rekening houdend met de levensduur van het nieuwe radarsysteem? Bent u alsnog bereid het radarsysteem op vuurtoren Westhoofd te vervangen? Zo nee, waarom niet?
  9. Wat zijn de kosten op jaarbasis die worden bespaard met het niet langer bemannen van vuurtoren Westhoofd? Waarom wegen de maatschappelijke baten van het niet langer inzetten van vuurtorenwachters alhier volgens u op tegen de maatschappelijke kosten? Kunt u in het antwoord op deze vraag in brede zin ingaan op de voordelen van een vuurtorenwachter op het toezicht, van scheepvaartveiligheid incl. recreatievaart tot het bijdragen aan het onderscheppen van drugstransporten over zee, al dan niet door het Slijkgat, de enige vaarweg via welke ongezien drugs gesmokkeld kan worden in de richting van Rotterdam?
  10. Welke eenmalige investeringsuitgaven en hoeveel financiële middelen zijn er jaarlijks nodig om het besluit om de informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp per 1 januari 2024 terug te draaien? Klopt het dat de besparing op de investeringsuitgave inzake de te vernieuwen radarapparatuur € 1 à 2 miljoen is en de jaarlijks uitgespaarde kosten slechts € 4 ton betreffen (licentie, servicedesk, onderhoud, radar, marifooninstallatie, noodstroomaggregaat en personeelskosten)?
  11. Klopt het dat regionale partijen pas geïnformeerd zijn nadat u al had besloten tot sluiting van de verkeerspost bij Ouddorp? Zo ja, waarom zijn regionale partijen, zoals de gemeente Goeree-Overflakkee, niet proactief betrokken bij de besluitvorming?
  12. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst een veilige doorvaart van het Slijkgat mogelijk blijft? Worden hierover afspraken gemaakt met regionale partijen en Rijkswaterstaat alvorens de verkeerspost onomkeerbaar ontmanteld wordt? Kunt u garanderen dat het Slijkgat tot in lengte van jaren op een minimale diepte van 4 meter respectievelijk 5,5 meter wordt gehouden, ook na stormachtig weer, zoals in de afgelopen periode, en in tijden van hoge rivierafvoer?
  13. Kunt u deze vragen voor de plenair behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat door de Tweede Kamer op 23 januari a.s. beantwoorden?

[1] https://www.eilandennieuws.nl/algemeen/algemeen/17931/grote-zorgen-cda-over-sluiting-vuurtoren-als-nautische-inform