De balans van twee jaar ‘Bouwen in Vertrouwen’

30 maart 2024

Ruim 3 jaar geleden is de SGP op Goeree-Overflakkee de verkiezingen ingegaan met een verkiezingsprogramma met de titel “Bouwen in vertrouwen”.  ‘Aangezien de SGP de afgelopen twee jaar een bijdrage heeft mogen leveren aan de coalitie is het goed om halverwege de zittingsperiode van vier jaar de balans op te maken. Welke punten uit het verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd en welke verdienen in de resterende twee jaar nog aandacht. De fractie hecht er waarde aan om zich niet te laten regeren door de waan van de dag maar koers te houden aan de beloftes die gedaan zijn in het verkiezingsprogramma’, aldus SGP-raadslid Kasteleijn, die een en ander onlangs toelichtte in een ledenbijeenkomst.

Recreatie en toerisme
In de afgelopen periode is deze balans opgemaakt in samenspraak met het bestuur. Maandag 23 maart zijn tijdens een openbare avond de uitkomsten gepresenteerd. Raadslid Kasteleijn schetste de aanwezige door middel van presentatie een duidelijk beeld van de thema’s waar de SGP zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet en resultaat geboekt. ‘Een belangrijk thema waar de SGP veel tijd en aandacht aan heeft geschonken is recreatie en toerisme. Het ontwikkelkader waar initiatieven aan getoetst werden was naar de mening van de SGP te ruim. De SGP is van mening dat toeristische ontwikkelingen met name op de kop van het eiland een kwalitatieve verbetering moeten zijn en niet een uitbreiding van de bestaande accommodaties. Verder ziet de SGP graag een betere spreiding van het toerisme op het eiland. De SGP heeft zich ingezet om het toetsingskader zo aan te passen dat recht doet aan deze uitgangspunten. Door de aanpassing die gerealiseerd is zijn er verschillende ontwikkelingen afgewezen zoals een uitbreiding van camping het Haayse Bos en een groot hotel aan de Klepperduindreef in Ouddorp’.

Stabiele begroting
Ook op andere punten die voor de SGP belangrijk zijn heeft de SGP in de afgelopen twee jaar zijn stempel weten te zetten. Een motie die erin voorziet dat er plannen worden ontwikkeld om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen werd door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund en daardoor aangenomen.

Zorg voor kwetsbare in de samenleving
De SGP heeft oog voor de kwetsbare in de samenleving. Dit verdient doorlopend aandacht in het beleid. Zo is na schriftelijke vragen van de SGP een SUN-noodhulpbureau (Stichting Urgente Noden) in de gemeente Goeree-Overflakkee gerealiseerd. Dit bureau voorziet in een behoefte daar door het stijgende levensonderhoud mensen niet in grote (financiële) problemen terecht komen. Ook vraagt de SGP-fractie  met regelmaat aandacht voor de afhandeling van de WMO-verstrekkingen.

Bouwen, bouwen, bouwen….
Kasteleijn toonde door middel van een aantal overzichten waar en hoeveel er de komende jaren gebouwd gaat worden. ‘SGP-wethouder Markwat heeft zicht de afgelopen sterk gemaakt voor het bouwen in alle kernen van Goeree-Overflakkee. De vruchten van deze langdurige trajecten worden nu langzaam zichtbaar. In alle kernen wordt de komende jaren gebouwd. De projecten geven doorstromers maar ook starters de kans om op het eiland te blijven. Het is vooral mooi dat er in alle kernen wordt gebouwd zodat ook de voorzieningen die er zijn voor de toekomst gemakkelijker behouden blijven. Op dit moment wordt er tegenwerking ondervonden vanuit de provincie om meer bouwplannen te realiseren’. Vanuit de aanwezige in de zaal werd om meer betaalbare huizen in Ouddorp gevraagd. Raadslid Kasteleijn gaf aan dat er mooie plannen liggen maar dat deze geen medewerking krijgen vanuit de provincie. De wethouder is er dagelijks mee bezig om hierin toch voortgang te boeken.

Verder werden de bezoekers meegenomen in de ontwikkelingen van het nieuwe gemeentehuis. Voor de SGP mag deze ontwikkeling alleen doorgaan als de huisvestingskosten per jaar niet stijgen. Met een plan waarin duurzaam gebouwd gaat worden en er huizen worden toegevoegd aan het terrein moet er invulling worden gegeven aan dit uitgangspunt.

Bereikbaarheid
Om te kunnen wonen is de bereikbaarheid ook belangrijk. Er is dan ook een actieve bijdrage geleverd om input aan te leveren voor de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer (OV). In het bijzonder is aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de kleine kernen. Verder is er veel aandacht geweest voor OV-op-maat, de Haringvlietbrug en de vuurtoren in Ouddorp.

Burgerparticipatie
De goede samenwerking met de brandweer, dorpsraden en belangenorganisaties van de boeren en vissers werpen zijn vruchten af in het beleid. Door input op te halen in de samenleving is er in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de problemen die er spelen in de verschillende sectoren en mee te denken aan oplossingen hiervan.

Ook de komende twee jaar van deze periode zal de SGP dit blijven doen. Als stabiele factor van de coalitie zal het beleid de komende twee jaar aandacht blijven vragen voor de genoemde punten. Belangrijk is dat de burgers input blijven leveren en betrokken blijven worden in de planvorming. Dat de SGP hiervoor open staat blijkt uit de vele werkbezoeken die zijn afgelegd en nog op de planning staan. Met elkaar moeten we ook de komende twee jaar zorgen voor ons mooie eiland en oog blijven houden voor de kwetsbare onder ons gaf Kasteleijn aan als afsluiting van zijn heldere presentatie.

Dat de aanwezigen zich herkenden in het SGP-beleid wat gevoerd is in de afgelopen jaar werd door een grote meerderheid toegestemd. Echter, er is nog voldoende te doen. De fractie heeft veel kennis en expertise op verschillende dossiers om ook een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren. De SGP kijkt er dan ook naar uit om ook de komende twee jaren hier invulling aan te blijven geven!