Laatste raadsvergadering voor gemeentesecretaris

21 maart 2024

Op donderdag 21 maart kwam de raad weer bijeen om besluiten te nemen over verschillende onderwerpen. Aan het einde van de raadsvergadering sprak de gemeentesecretaris de raad toe, i.v.m. zijn naderend afscheid. Hij werd vanuit de raad toegesproken door plv. raadsvoorzitter Herweijer. Besluiten werden genomen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen Langdurige Opvang Ontheemden, betreffende de locatie bij Middelharnis en het participatietraject voor de Havens.

Een korte raadsvergadering deze keer. Vanwege nieuwe informatie werd het agendapunt startnotitie repowering Van Pallandtpolder van de agenda gehaald. De raad besprak de definitieve verklaring van geen bedenkingen LOO (Landurige Opvang Ontheemden) en het Participatieplan masterplan Havens.

Bij het agendapunt over de definitieve verklaring van geen bedenkingen LOO (flexwoningen Oekraïners) gaf SGP-raadslid John de Geus aan dat de SGP tevreden is met de beantwoording in de nota van zienswijzen en met de mooie wijk die momenteel gebouwd is. De SGP-fractie hoopt dat de Oekraïense vluchtelingen een goede tijd in hun nieuwe woningen mogen hebben, maar bovenal dat er vrede komt en zij terug kunnen naar hun eigen land.

Participatieplan Havens
De SGP-fractie is ook tevreden over het Participatieplan masterplan Havens. Voor veel havens in onze gemeente is onderhoud of een andere investering nodig. In het Masterplan Havens wordt die aanpak integraal bekeken. In het Participatieplan wordt de participatieaanpak beschreven. SGP-raadslid Simon van der Tang wees met name nog op de relatie met het waterschap. De havens die van het waterschap zijn worden nu ook meegenomen in het Masterplan, maar voor onze fractie is het van belang dat het waterschap ook commitment uitspreekt ten aanzien van de aanpak en dat er heldere afspraken nodig zijn.Hamerstukken
Ook werden besluiten genomen over de volgende agendapunten: Wijziging Marktverordening Goeree-Overflakkee 2023 (met een stemverklaring van de SGP), Actualisatie financiële verordeningen, 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2023, Vaststelling bestemmingsplan Vroonweg 7 Achthuizen, Vaststelling bestemmingsplan Plattelandswoning Duivenwaardsedijk 1a Nieuwe-Tonge, Bestemmingsplan Veegplan 2022 en de Rekenkamer voor Goeree-Overflakkee.

Laatste raadsvergadering
Het was de laatste raadsvergadering van algemeen directeur/gemeentesecretaris Wim van Esch vanwege zijn aanstaande pensionering. Nadat hij zelf daar enkele woorden aan had gewijd werd hij ook namens de gemeenteraad toegesproken door onze fractievoorzitter (en tevens plv. raadsvoorzitter) Hendrik Herweijer. Van Esch is sinds 2016 gemeentesecretaris en tevens directeur van de organisatie van de gemeente. ‘Je kwam als Rotterdammer, en ik vroeg me af of je nu een eilander ben geworden. Je hebt wel een serieuze poging gedaan. Je verbleef regelmatig in Ouddorp, maar ik denk toch, die stadse allures zijn wel een beetje gebleven’. Overigens duidde Herweijer dat niet negatief. Een van de positieve dingen was dat van Esch de zaken duidelijk zei waar het op stond. Soms ook non-verbaal in de raadzaal. Verder stond hij voor zijn medewerkers. ‘Juist ook wel tegenover die soms lastige raad’. De toen nog jonge organisatie is verder op poten gezet, waarbij van Esch steeds benadrukte, ‘dat we hier niet voor onszelf zitten, maar voor onze inwoners’. Hij wenste Wim van Esch voorts Gods zegen toe, samen met allen die hem lief en dierbaar zijn’.