SGP Zuid-Holland blijft kritisch op ruimtelijkbeleid coalitie voor platteland

28 maart 2024

Op maandag 25 maart jl. organiseerde SGP Zuid-Holland een openbare themavond in de Dorpstienden in Ouddorp over ruimtelijke onderwerpen die de laatste tijd in de Provinciale Staten zijn behandeld zoals de Ruimtelijke Puzzel en het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG).

Fractievoorzitter Nico de Jager opende de avond met een inleidend statement. Hij refereerde aan een artikel wat hij gelezen had waarin jongeren zich zorgen maakten over onder andere het klimaat. In algemene zin sluit die zorg aan op de visie van de SGP op rentmeesterschap. Wanneer is het genoeg? Tegelijkertijd kijkt de SGP met een nuchtere blik naar de uitdagingen van deze tijd. De SGP ervaart in de provincie een eenzijdige blik op wensnatuur en een starre houding ten aanzien van wonen. Nico: “Wat mij betreft is het onrealistisch wensdenken. De SGP stelt hierover kritische vragen. We ervaren daarbij veel steun uit de lokale SGP-fracties”.

Goeree-Overflakkee
Wethouder Daan Markwat (SGP) van Goeree-Overflakkee krijgt hierna het woord. Met een presentatie maakt hij duidelijk dat de puzzel van de ruimte op Goeree-Overflakkee heel complex is. Er moet rekening gehouden worden met woningbouw, bedrijventerreinen, landelijk gebied, natuurherstel, biodiversiteit, klimaatadaptie, energietransitie, enz. enz. Er moet integraal naar gekeken worden want er zijn conflicterende belangen tussen al deze onderwerpen. Hij gaat nader in op de woningbouwopgave. Een hele uitdaging. Tot 2030 moeten er nog ongeveer 2.500 woningen gerealiseerd worden. Er zijn voldoende plannen voor deze woningbehoefte, maar er zijn ook bijkomende uitdagingen zoals de huisvesting van statushouders, Oekraïners, asielzoekers en arbeidsmigranten. Daan: “Het beleid van Goeree-Overflakkee is bij elke kern woningen bouwen, passend bij de schaal van de kernen, ook wat betreft hoogte en verdichting. Het provinciaal beleid is echter conflicterend met lokaal beleid, omdat de provincie alleen binnenstedelijk wil bouwen met optoppen, uitplinten en stedelijke verdichting. De coalitie in de Provinciale Staten (PvdA-GL, BBB, VVD en CDA) wil geen 3ha-locaties meer toevoegen (grootschalige woningbouwlocaties). Maatwerk is nodig om ons gebied leefbaar te houden”.

Hoeksche Waard
SGP-raadslid Gert-Jan Janssens neemt het stokje over om een toelichting te geven op ruimtelijke ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. De problematiek is vergelijkbaar met Goeree-Overflakkee. Hij geeft aan ongelukkig te zijn met de generieke maatregelen van de provincie. Er wordt teveel naar stedelijk gebied gekeken en er is onvoldoende oog voor de uitdagingen van het platteland.

Meten is weten?
Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van Stichting Agrifacts licht wat actuele ontwikkelingen toe die momenteel spelen. Het lijkt erop dat de focus van milieuorganisaties verschuift naar gewasbeschermingsmiddelen. Er is echter iets bijzonders aan de hand met het bepalen van verontreiniging in het oppervlaktewater. Veel concentraties zijn zo laag dat ze niet gemeten kunnen worden. Dan komt ineens een rekenmodel om de hoek en wordt helft van de waarde die het apparaat zou kunnen meten ingevoerd in de trendgrafieken. De meetapparatuur is ook nog eens per waterschap verschillend. In het beeld van de nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) springt Goeree-Overflakkee er bijzonder uit. Voor ons eiland lijken strengere normen gehanteerd te worden. Eenzelfde bijzonderheid doet zich voor bij de natuurdoelanalyses. Geesje laat een voorbeeld zien van Voornes Duin. Als je op macroniveau kijkt naar het natuurgebied staat de natuur er helemaal niet zo slecht voor. Toch wordt er in de analyse veel ‘rood’ aangegeven omdat de provincie het gebied in hele kleine stukjes opdeelt en in elke stukje bepaalde soorten wil zien. Daarmee volgt de Provincie de Habitatrichtlijn niet, maar voert veel strenger beleid.

Interactie
Na een korte pauze is het woord aan de aanwezigen. Grote zorgen zijn er rondom de aanwijzing van nieuwe NNN-gebieden. Een van de aanwezigen geeft aan dat in de toekomst deze gebieden waarschijnlijk verdere beperkingen voor agrariërs gaan opleveren. De invloed van steeds meer natuur leidt er mogelijk toe dat agrarische activiteit niet meer mogelijk is. Nico geeft aan, ondanks de tegenstem van de SGP, er een meerderheid is in Provinciale Staten voor de aanwijzing van deze NNN-gebieden. Op dit moment is onteigening niet zondermeer aan de orde, dat vereist namelijk een apart besluit van Provinciale Staten.

Daan Markwat geeft aan dat hij namens de gemeente ook ingesproken heeft bij de Statenvergadering op dit punt. Schadeloosstelling moet volgens hem bezien worden vanuit het perspectief van de ondernemer, niet vanuit het perspectief van de provincie. Goeree-Overflakkee staat voor haar agrarische ondernemers. De provincie heeft de gemeente ook nodig voor de bestemmingsplanwijziging naar natuur. Als (met de nadruk op als) er overeenstemming is tussen provincie en grondeigenaar wil de gemeente graag ook iets terug voor de medewerking aan de bestemmingsplanwijziging, bijvoorbeeld door het toch toewijzen van woningbouwlocaties.

Een agrariër die betrokken is bij het opstellen van de eilandelijke landbouwvisie roept Provinciale Staten op om die visie serieus te nemen als die naar de provincie gestuurd wordt. Dat is bij Nico niet aan dovemans oren gericht. De SGP staat voor een vitale landbouwsector, waarin ook voedselzekerheid een belangrijke plaats inneemt.