Het provinciebestuur wil het open landschap nadrukkelijk koesteren en noemt daarbij natuuropgaven én voedselzekerheid als argumenten. Dat betekent dat nieuwe woningen vooral in het bebouwd gebied moeten komen. Op een enkele uitzondering na wil Zuid-Holland geen nieuwe gebieden meer aanwijzen voor woningbouw buiten de bebouwde kom.

De gemeente Goeree-Overflakkee is bezorgd over het ruimtelijk voorstel van de provincie. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 maart heeft wethouder Daan Markwat namens de gemeente de zorgen en behoeften van de gemeente aangekaart. Hij drong aan op passende oplossingen en benadrukte de noodzaak van maatwerk en specifieke oplossingen voor de diverse uitdagingen waar de gemeente voor staat.

De hele tekst van de inspreekreactie van wethouder Daan Markwat leest u hieronder:

Geachte Statenleden,
Mijn naam is Daan Markwat, wethouder in de plattelandsgemeente Goeree-Overflakkee.

Helaas is het noodzakelijk om vandaag weer in te spreken, want in de summiere aanpassingen die zijn doorgevoerd in het nu voorliggende ruimtelijke voorstel is zo goed als geen rekening gehouden met de deskundige input die is geleverd. Een klein lichtpuntje is de toezegging van de gedeputeerde om ‘het buurtje erbij’ verder uit te werken.

Tijdens de nationale woontop bleek dat onze visie op het benodigde maatwerk voor plattelandsgemeenten door deskundigen wordt ondersteund en dat sterkt ons om nogmaals een beroep op Provinciale Staten te doen.

Ik ga nu kort in op 3 zaken die onvoldoende geborgd zijn in het nu voorliggende voorstel:

1. Leefbaarheid
Goeree-Overflakkee telt 14 verschillende kernen, waar diverse opgaven spelen. Om de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen te kunnen behouden, is maatwerk noodzakelijk. Gezien de enorme verschillen tussen de drie deelgebieden in Zuid-Holland is het onmogelijk om generiek beleid voor de gehele provincie op te stellen. Gebiedsgerichte aanpak met maatwerkmogelijkheden voor de deelgebieden is cruciaal.

2. Omgevingskwaliteit
De kernen op Goeree Overflakkee kenmerken zich door relatief lage bebouwing en open structuren. De provincie zet nu in op geconcentreerde woningbouw met hoge dichtheden, binnen BSD. Voor Goeree-Overflakee pakt deze keuze desastreus uit: inbreilocaties zijn niet voorhanden en stedelijke bebouwing met hoge dichtheden en gestapelde bouw past niet bij het karakter van de landelijke omgeving. Het ‘straatje erbij’ biedt geen oplossing, want uitleglocaties hebben een bepaalde schaalgrootte nodig. Om de omgevingskwaliteit te waarborgen moet een ‘buurtje erbij’ mogelijk worden gemaakt.

3. Sociaal-economisch perspectief
Als er niets verandert in de ruimtelijke puzzel, maken wij ons grote zorgen om het sociaal-economisch perspectief voor ons gebied. We worden geacht mee te werken aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van water, natuur en klimaat, maar aan behoud van vitaliteit wordt geen aandacht besteed.

Het solitair omzetten van 107 ha kostbare landbouwgrond in NNN-gebied zonder perspectief voor nieuwe woningbouwlocaties op incourante percelen is geen integrale aanpak en zonder compensatie zullen we daar geen medewerking aan verlenen.

Naast door ondernemers als volledige compensatie ervaren schadeloosstelling, is ook ruimtelijk maatwerk noodzakelijk voor gemeenten die een significante bijdrage leveren in de NNN-doelstellingen.

Conclusie
Wij werken graag mee aan het leggen van de zeer complexe ruimtelijke puzzel, maar daar moet wel wat tegenover staan: Goeree-Overflakkee vraagt om een integrale aanpak, passend maatwerk en specifieke oplossingen (buurtje erbij), geef ons de ruimte die we hiervoor nodig hebben.

Het realiseren van doelstellingen enerzijds en het oplossen van bepaalde opgaven anderzijds werkt twee kanten op: we hebben elkaar nodig!

En door onze input te negeren, laat u een enorme hoeveelheid deskundigheid en locatie-specifieke kennis onbenut en moet ik helaas concluderen dat plattelandsgemeenten er in Zuid-Holland niet toe doen.

Ik dank u.