Diverse onderwerpen op raadstafel op donderdag 25 april jl.

25 april 2024

In de raadsvergadering van 25 april 2024 j.l. werden diverse onderwerpen besproken. Van een onderzoek naar repowering van windmolens, tot dranghekken bij evenementen. Van goedkeuring van bestemmingsplannen tot een brief met het verzoek tot openstelling op zondag. U leest het in ons korte verslag:

Motie repowering
De raad sprak als eerste over de startnotitie repowering Van Pallandtpolder. De initiatiefnemers van deze repowering willen een milieueffectrapportage opstellen en verzoeken de gemeenteraad om daar ‘geen bezwaar’ tegen uit te spreken. De energie die opgewekt wordt met de repowering (minder, maar mogelijk hogere windturbines) zou omgezet gaan worden in waterstof wat weer ten goede zou komen aan Stad Aardgasvrij. Hoewel het in beginsel alleen maar om een onderzoek gaat lag het voorstel nogal gevoelig in de gemeenteraad. Er is immers in het verleden al veel discussie geweest over windenergie. De insteek van de SGP was om een onderzoek in beginsel niet zo maar in de weg te staan zonder dat de uitkomsten bekend zijn. Een van de mogelijke voordelen waaraan vooraf gedacht werd, was voor park Nieuw Zeeland een toename in de afstand tot de turbines tot 900m. Daarnaast zou dit een kans kunnen zijn voor het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij (en daarmee de warmtetransitie). De SGP vond dat er aanvullingen nodig waren bij het voorstel. Onder andere wilde de fractie inzicht in de meerwaarde voor onze inwoners (financieel, ruimtelijk, milieu e.d.), missen wij een visie op repowering en hebben we geen kennis van de samenhang tussen de diverse waterstofprojecten. Daarom had SGP-fractie het initiatief genomen voor een motie om duidelijke kaders mee te geven aan de MER-procedure. Helaas haalde deze motie geen meerderheid. Daarom heeft onze fractie na een korte schorsing tegen het voorstel gestemd. Raadslid Simon van der Tang legde daarbij de volgende stemverklaring af: “De randvoorwaarden uit de motie waren voor ons belangrijk. Nu die ontbreken, zullen we tegen stemmen. Dat laat onverlet dat de initiatiefnemers alle ruimte hebben om een MER-procedure te doorlopen en dat we ervoor openstaan om over de uitkomsten ervan in gesprek te gaan”.

Omgevingsplan
De raad sprak daarna over de nota van uitgangspunten Omgevingsplan Goeree-Overflakkee. Het Omgevingsplan vervangt, vanwege de invoering van de Omgevingswet, de bestemmingsplannen. Het Omgevingsplan moet in 2032 gereed zijn. SGP-Raadslid Corné Grinwis was positief over de nota en wenste het college veel succes met het opstellen ervan. Het gaat om een majeure opgave in het ruimtelijk domein. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Bestemmingsplannen
De raad stemde na korte beraadslaging unaniem in met de bestemmingsplannen Heerendijk Oude-Tonge, Poortvliet in Ouddorp en Hofdijksweg 30 in Ouddorp.

Verzoek zondagsopenstelling
Wat langer werd stilgestaan bij een brief van HBR advocaten, die namens Albert Heijn Ouddorp om zondagsopenstelling vraagt voor de AH in Ouddorp. Voor de SGP staat de zondagsrust als een spreekwoordelijke paal boven water. Het college gaat namens de gemeenteraad een inhoudelijke reactie voorbereiden.

Dranghekken
Het CDA had twee moties voorbereid over het evenementenbeleid en het regelen van dranghekken voor evenementen. Na beraadslaging werden beide moties aangehouden. Het evenementenbeleid komt later dit jaar naar de gemeenteraad voor behandeling en daarin wordt al veel van het gevraagde in de moties geregeld. Wat onze fractie is het daarom prima om op het beleid te wachten.