Raad stelt bestemmingsplannen voor in totaal 679 woningen vast!

7 juni 2024

Op 6 juni jl. stonden er weer diverse onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Aan het begin van de raadsvergaderingen werden twee leden van de Rekenkamer beëdigd. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak door bepaalde onderwerpen te onderzoeken. Raadslid Adriaan Kasteleijn vroeg ook aan het begin naar de voortgang van de motie over Wmo-aanvragen. Daarnaast werd er uitgebreid gesproken over het Spuiplein, werd besloten om geen komborden in het dialect te plaatsen en werd door de raad unaniem besloten tot extra gymzalen in Middelharnis/Sommelsdijk. De raad stemde daarnaast in met diverse bestemmingsplannen waarin totaal 679 woningen kunnen worden gebouwd.

Spuiplein
Het Spuiplein stond wederom op de agenda. Dit keer voor de vaststelling van het bestemmingsplan. De kosten voor de bodemsanering en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn fors gestegen. Raadslid John de Geus noemde het project een proces van lange adem. De zienswijzen zijn naar mening van de SGP-fractie zorgvuldig behandeld. Hij riep de gemeenteraad op om de volgende stap te zetten.

Over de grondexploitatie zei John de Geus het volgende: “Dan de grondexploitatie. We waren als Raad al geïnformeerd over de verslechtering van de grondexploitatie. In het Raadsvoorstel is op hoofdlijnen helder weerlegd waar de extra kosten vandaan komen. De verdere onderbouwing, die we als Raad vertrouwelijk hebben ontvangen, bevestigd dit beeld. Helaas is de vervuiling in de grond grootschaliger dan eerst gedacht. Door de verschillende ingrepen in het gebied moet hier nu eenmaal meer gesaneerd worden. Nu de vervuiling geheel in kaart is gebracht, is het wat ons betreft onze plicht dit voor eens en voor altijd goed aan te pakken. Als wij het goed zien staat dit verder los van het al dan niet realiseren van woningen maar moet ten allen tijde worden aangepakt bij het herinrichten van het gebied.

In financiële zin is het ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat het toevoegen van woningen aan de ene kant zorgt voor een extra kostendrager, maar dat betekent ook dat het weglaten van de woningen naast het wegvallen van de inkomsten ook nog eens zorgt voor extra inrichtingskosten. Een verlies-verlies situatie dus!

Ook de omgeving wordt goed aangepakt, het herinrichten van het kruispunt, het vervangen van een enkel rioolstelsel, het toevoegen van groen, het nog beter bereikbaar maken van de parkeervoorzieningen, allemaal pluspunten die het gebied een de zo gewenste impuls geven. Onderwijl moet de winkel (letterlijk en figuurlijk) openblijven. Dat er daarom geïnvesteerd wordt in tijdelijk verkeersmaatregelen is nodig en positief! We begrepen dat hierover goed contact is met de BIZ, afzonderlijke ondernemers en omwonenden, ga daar mee door! Als bijkomend voordeel wordt genoemd het vergroten van de slagingskans voor de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden.  Misschien kan de wethouder hier nog iets meer over zeggen, maar in eerste aanleg klinkt dit goed en is ook belangrijk!

Kortom voorzitter, laten we de volgende stap in dit proces zetten. Het Spuiplein moet nu eens opgeknapt worden. Belanghebbenden en ook de Raad hebben in het voorliggende proces veel inbreng kunnen leveren. Veel hiervan zien we terug in het huidige plan. Laten we ook die mensen die graag hier willen wonen niet uit het oog verliezen. Natuurlijk is het ontzettend jammer dat het meer kost, maar dan zijn we wel van een probleem af! Voorzitter, via u ook een oproep aan de collega’s, door te blijven wikken en wegen wordt het plan echt niet beter, wordt de sanering en alle kosten er omheen zeker niet goedkoper. Laten we daarom nu doorpakken. Onze fractie steunt dit voorstel, maar dat was u waarschijnlijk al wel duidelijk.”

Door de VVD was een motie ingediend waarin verzocht werd om notitie waarin beschouwd wordt of de kostenstijging er anders zou uitzien als er geen woningbouw zou plaatsvinden op het Spuiplein.

Wethouder Markwat gaf in zijn beantwoording aan dat ook als er geen woningbouw plaatsvindt er wel bodemsanering moet plaatsvinden. Daarnaast ligt er een kans op een subsidie voor het opknappen van het winkelgebied D’n Diek. Daarvoor is wel co-financiering nodig van concrete projecten. Nu uitstellen van de besluitvorming zou ook een risico vormen voor deze subsidie. Voor onze fractie reden genoeg om tegen de motie te stemmen. Over het bestemmingsplan werd, ondanks aandringen van diverse raadsleden, nog niet besloten. Binnenkort zal een extra raadsvergadering worden uitgeschreven om alsnog te besluiten over het bestemmingsplan.

Komborden
Vorig jaar was door TOG een motie ingediend om te bezien of de dialectbenamingen van onze kernen op de zgn. komborden kunnen worden toegevoegd. Door het college is dat inmiddels uitgezocht en de uitkomst daarvan is dat nieuwe borden een forse investering is. Gelet op de financiële situatie de komende jaren (veel minder geld van het Rijk) lijkt het onze fractie verstandig om niet deze forse investering in gang te zetten. Onze fractie stemde ook tegen een nieuwe motie van TOG die vroeg om een onderzoek voor een bord per kern. Wat waar moet je dat bord nu neerzetten?

Gymzalen
In Middelharnis/Sommelsdijk is al geruime tijd ruimte te kort voor bewegingsonderwijs. Het college vroeg in een raadsvoorstel om een voorbereidingskrediet en een investeringsbedrag voor twee nieuwe gymzalen in Sommelsdijk bij de Staver. De gemeenteraad stemde unaniem in met dit voorstel.

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad stemde in met bestemmingsplannen voor 679 woningen op ons eiland. Een geweldige impuls voor de huidige problematiek op de woningmarkt. Het gaat om de bestemmingsplannen ‘Voormalig campingterrein Oude-Tonge’, Menheerse Erf, Kleine Boezem Dirksland en Capelleweg Oude-Tonge. Er gaan dus weer een groot aantal woningen op ons eiland gebouwd worden.

Handhaving boerencampings
Door het CDA werden mondelinge vragen gesteld over de handhaving bij boerencampings. Het gaat dan met name om de aantallen. Door de burgemeester werd duidelijk aangegeven dat er regelmatige controle plaatsvindt en dat handhavend wordt opgetreden.