Gemeentelijke financiële positie goed | scherpe keuze voor toekomst nodig

4 juli 2024

Tijdens de presentatieavond van 4 juli 2024, werd de gemeenteraad bijgepraat over verschillende onderwerpen. Zo was er een juridisch advies inzake de procedure rondom Heerlijk Haringvliet, een project wat voortvloeit uit afspraken in het verleden om robuuste natuur te ontwikkelen. Destijds is afgesproken dat e.e.a. gefinancierd wordt met woningbouw in dat gebied. Verder werd de raad bijgepraat  over een samenwerking tussen drie SBO scholen. Beeldvormend werd de raad bijgepraat over de toekomstige financiële positie en werd de laadvisie gepresenteerd.

Advies AKD Heerlijk Haringvliet
Als eerste kreeg de gemeenteraad een presentatie over het advies van AKD over Heerlijk Haringvliet. De gemeenteraad heeft AKD om advies gevraagd om juridisch te duiden hoe het proces rondom de koopovereenkomst van Heerlijk Haringvliet tot stand gekomen is. De onduidelijkheid zit met name op het zgn. Didam-arrest. Lastige materie voor de gemeenteraad omdat diverse juristen niet op een lijn zitten t.a.v. de beoordeling van het proces. Kortweg stelt AKD dat het college in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel bij het sluiten van de koop- en ontwikkeloverkomst. Tegelijkertijd bevestigt AKD dat het college naar eer en geweten heeft gehandeld. Als het advies van AKD het juiste blijkt te zijn het gaat het eigenlijk om een technische fout. Overigens heeft niemand een kort geding aangespannen tegen de overeenkomst. De juridisch adviseur van het college van Hekkelman advocaten gaf juist uitvoerig aan er een voorbehoud in de koopovereenkomst is opgenomen t.a.v. het Didam-arrest waardoor naar zijn mening voldaan is aan de juiste voorwaarden. De koopovereenkomst werd daarmee pas definitief toen er geen bezwaren kwamen op de melding van voorgenomen verkoop.

IHP Passend Onderwijs
De drie basisscholen voor speciaal onderwijs (Het Kompas, De Wegwijzer en De Ark) op ons eiland hebben het voornemen om meer samen te gaan werken. Door de zorgvraag van de kinderen is er bijzondere expertise nodig. Door samen te werken op een locatie kan de expertise effectief en efficiënt ingezet worden. Het doel is om de scholen op een locatie samen te bouwen rond een gezamenlijk expertisecentrum. De gemeenteraad moet op 11 juli a.s. een besluit nemen over voorbereidingsinvesteringsbudget.

Kadernota 2025, Jaarstukken 2023 en project ‘Keuzes maken’

Als we op dezelfde financiële voet doorleven dan loopt de gemeente in 2026 tegen een tekort aan van ca. € 5 miljoen, oplopend naar ca. € 13 miljoen in 2030. Dat was de boodschap die de gemeenteraad meekreeg van de financiële specialisten van de gemeente. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten gaan worden. Deels komt dat omdat het Rijk minder middelen aan gemeenten geeft. Ook investeert de gemeente veel, bijv. in schoolgebouwen. Voor nu hoeft de gemeenteraad nog geen keuzes te maken, maar zoals het er nu voorstaat zal dat wel moeten voor de begroting van 2026 en verder.

De jaarstukken van 2023 laten een positief eindsaldo zien van ca. € 13 miljoen. Dat komt vooral door incidentele meevallers. De financiële positie van de gemeente is daarmee verstevigd. Dat lijkt tegenstrijdig gericht op de toekomst. Maar de financiële spelregels waar gemeenten zich aan moeten houden zeggen dat meerjarenbegroting structureel sluitend moeten zijn. Er is wel een flinke algemene reserve, maar daarmee kun je vanuit financiële houdbaarheid niet zomaar een begroting mee sluitend maken. Kortom, op termijn moeten lastige keuzes gemaakt gaan worden. In het najaar gaat de gemeenteraad daar verder over praten. Donderdag 11 juli behandeld de gemeenteraad de jaarstukken en de kadernota.

Laadvisie
In de laadvisie wordt een analyse gedaan over de laadinfrastructuur van personenvervoer. De gemeente is verplicht zo’n visie op te stellen. Door de groei van het aantal elektrische auto’s is ook grotere behoefte aan laadpunten. Dat lijkt te verdrievoudigen tot 2030. Met een slimme aanpak kan de gemeente tactische en toekomstbestendige keuzes maken. Het doel is een dekkend netwerk van openbare laadvoorzieningen waarbij met behulp van een plankaart en een voorspellingsstrategie snel keuzes gemaakt kunnen worden voor locaties van laadpalen. In het najaar gaat de gemeenteraad besluiten over de laadvisie.