Doorstroming en veiligheid

Knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer moeten worden aangepakt. De N57, N59 en N215 vragen daarbij speciaal de aandacht en moeten in samenwerking met andere overheden worden verbeterd. Overlast van verkeer – ook binnen de kernen – moet worden teruggedrongen. Verkeersveiligheid is voor de SGP heel belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. In het bijzonder geldt dit voor de wegen naar en rond scholen.

Concreet:
 • De gemeente draagt (samen met andere gemeenten en de provincies Zuid-Holland en Zeeland) zorg voor een veiligere inrichting en mogelijke verbreding van rijksweg N59;
 • Een heel spoedige uitvoer van de geplande werkzaamheden om de al jaren bestaande onveilige situatie op de N215 bij Nieuwe-Tonge op te lossen is belangrijk. Bij de provinciale overheid zal de SGP op urgentie blijven aandringen;
 • De doorstroming van het verkeer in en om Middelharnis wordt verbeterd, onder meer door het vergroten van de capaciteit van de rotonde op het kruispunt Langeweg/N215;
 • Het verkeerscirculatieplan Middelharnis/Sommelsdijk wordt (na onderzoek) vorm gegeven en uitgevoerd;
 • In samenwerking met Rijkswaterstaat doet de gemeente onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op de N57, bijvoorbeeld door een rotonde bij Goedereede. Daarnaast moet er oog zijn voor de effecten voor ons eiland van de verbreding van de N57 tussen Brielle en Hellevoetsluis;
 • Het afwaarderen van belangrijke toegangswegen naar de kernen, bijv. de Langeweg naar Ooltgensplaat, vindt de SGP niet wenselijk. De gemeente treedt vroegtijdig in overleg met de desbetreffende wegbeheerders;
 • Recreatief verkeer bij Ouddorp naar de parken aan de kuststrook dient zoveel als mogelijk omgeleid te worden via de N57, zodat de kern (Oosterweg) hier minder hinder van ondervindt;
 • Verkeer van en naar industrieterreinen moet zoveel mogelijk buiten de kernen om plaatsvinden, zoals bij BPO Oude-Tonge;
 • Periodiek moet worden bezien of het verkeer binnen de kernen nog goed doorstroomt en de (eventuele) overlast van verkeer binnen de perken blijft;
 • De SGP wil veilige fiets- en wandelroutes. De verkeersveiligheid moet, in het bijzonder voor schoolgaande jeugd, worden verbeterd door wegen veilig in te richten;
 • Nieuw of her in te richten 30 km-zones moeten voldoen aan de eisen zodat de snelheid te handhaven is;
 • Te hard rijden in de wijk wordt streng aangepakt, de gemeente dringt bij de politie aan op voldoende handhavingscapaciteit op dit punt;
 • Maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven werken actief aan goed verkeersgedrag, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting op scholen en het houden van publiekscampagnes;
 • Supermarkten en (groot)winkelbedrijven in de dorpscentra zorgen voor een optimale bevoorrading, waarbij overlast voor doorgaand verkeer wordt beperkt.