Duurzame energievoorziening

De belangrijkste huidige fossiele energiebronnen zijn eindig. Daarom moeten we tijdig nadenken over (nieuwe) vormen van duurzame energie. Er wordt al langere tijd gesproken over een getijdencentrale in de Brouwersdam. De SGP wil in het kader van onze regionale energiestrategie een getijdencentrale in de Brouwersdam als belangrijke duurzame energieopwekker. De gemeente moet in samenwerking met de regiopartners bij het Rijk pleiten voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen.

Concreet:
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het stimuleren en toepassen van duurzame energie en volgt daarin de marktontwikkelingen;
 • De getijdencentrale in de Brouwersdam blijft verankert in de regionale energiestrategie;
 • Inwoners worden betrokken bij de energietransitie, bijvoorbeeld door middel van voorlichting over en stimulering van energiebesparing in bestaande woningbouw;
 • De gemeente temporiseert de energietransitie voor de gebouwde omgeving zodat het haalbaar en betaalbaar blijft;
 • Het komend decennium wordt ingezet op onder andere gasarme hybride warmte-oplossingen;
 • De gemeente definieert een groeipad van gasarm naar gasloos;
 • Verdergaand onderzoek naar de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, onder meer naar aanleiding van de proeftuin Stad aan ’t Haringvliet, dient ingezet te worden;
 • De SGP draagt het energieloket, om inwoners te helpen bij verduurzaming, een warm hart toe;
 • Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om duurzamer te worden onder meer door handhaving van de Wet Milieubeheer;
 • Investering in duurzame energiebronnen is nodig. Ook moet de ruimtelijke omgeving duurzaam worden ingericht, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving wel in het oog gehouden wordt;
 • De SGP ziet geen ruimte meer voor nieuwe windturbines;
 • De gemeente geeft geen ruimte aan zonnepanelen op landbouwgrond, behalve wanneer deze mobiel worden uitgevoerd, zodat dubbel ruimtegebruik mogelijk is.