Interactie met inwoners

In een representatieve democratie kiezen inwoners een aantal vertegenwoordigers die het bestuur op zich nemen. Die vertegenwoordiging van de inwoners door het bestuur staat onder druk als veel inwoners een kloof ervaren tussen het bestuur en de inwoners. De SGP vindt het erg belangrijk dat bestuurders zorgvuldig luisteren naar inwoners. Ook moeten zij actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving, met oog voor de verscheidenheid van de verschillende kernen.

Concreet:
  • De gemeente zoekt actief contact met de samenleving en peilt waar inwoners tegen aanlopen;
  • In contacten met inwoners benoemt de gemeente (on)mogelijkheden en motiveert gemaakte keuzes altijd duidelijk;
  • De gemeente zet zich in om besluiten te nemen die breed draagvlak hebben onder de inwoners en komt gemaakte afspraken na;
  • Een nieuw gemeentehuis heeft voor de SGP geen prioriteit en is in elk geval geen doel op zich. Voordat besluiten worden genomen over de (toekomstige) huisvesting van de gemeente, moet zijn vastgesteld welke doelen de huisvesting moet dienen. Bij het nemen van besluiten zijn de jaarlijkse exploitatielasten een zwaarwegende factor.