Jeugdhulp

Het is voor jongeren belangrijk om veilig te kunnen opgroeien tot volwassen inwoners. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop mee kunnen doen in de samenleving. Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de kosten voor jeugdhulp in veel gemeenten toe. Dat vraagt van gemeenten om kritisch keuzes te maken bij de inzet van hun budget.

Concreet:
  • De SGP zet in op een laagdrempelig en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is onderdeel van de lokale toegang tot jeugdhulp (sociaal team, wijkteam, jeugd- en gezinsteam). Deze teams bieden zelf ook hulp en brengen één gezin – één plan – één regisseur in de praktijk. Ze bieden hulp met oog op het hele gezin;
  • De gemeente stuurt erop dat de kosten voor jeugdhulp niet hoger zijn dan het beschikbare budget, ervan uitgaande dat er komende jaren structureel extra budget voor jeugdhulp vanuit het rijk komt;
  • De SGP vindt het belangrijk dat ingezet wordt op preventie van (v)echtscheidingen, bijvoorbeeld door relatietherapie voor ouders ter beschikking te stellen en op dit punt samen te werken met bijvoorbeeld kerken;
  • Geef zorgvragers in de jeugdzorg keuzevrijheid. Zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, wordt een zo ‘thuis’ mogelijke oplossing gezocht, in een pleeggezin of in een gezinshuis;
  • De gemeente onderhoudt goed contact met pleegouders en gezinshuisouders en steunt hen in het belangrijke werk dat ze Faciliteert via haar ruimtelijk ordeningsbeleid de start van gezinshuizen;
  • Het is belangrijk dat specialistische jeugdhulp beschikbaar is voor kinderen en jongeren. De gemeente werkt regionaal samen met andere gemeenten om deze specialistische hulp te kunnen bieden. Administratieve lasten voor aanbieders van specialistische hulp worden zoveel mogelijk beperkt;
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij checkt of meldingen bij Veilig Thuis op juistheid worden onderzocht. Indien nodig zet de gemeente hulpverlening in;
  • Toezicht op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door een gecertificeerde instelling is van wezenlijk belang voor het vertrouwen in de jeugdbescherming.