Milieubeleid en verduurzaming

Milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid, licht en afvalstoffenbeleid aan de orde.
De SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2-reductie.

Concreet:
  • De SGP wil vervuiling en uitputting van grondstoffen voorkomen door duurzaam te bouwen;
  • Het streven naar een circulaire samenleving wordt gestimuleerd;
  • De SGP is voor het stimuleren van verduurzaming van de landbouw met de kanttekening dat de SGP geen ruimte ziet voor nieuwe windturbines;
  • Overtollige warmte of energie moet slim benut worden (industrie/tuinbouw – huishoudens);
  • Energiebesparing en CO2-besparende maatregelen worden binnen de gemeentelijke organisatie doorgevoerd;
  • De gemeente brengt beschikbare stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie actief bij inwoners en bedrijven onder de aandacht;
  • De duurzaamheidslening wordt behouden en zo nodig uitgebreid;
  • Elektrisch rijden en openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Een goede laadinfrastructuur is daarbij noodzakelijk;
  • De gemeente zet in op toepassing van waterstof voor zover dat een goede bijdrage kan leveren aan verduurzaaming.