Onderwijsachterstanden tegengaan

De gemeente biedt speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. De bibliotheek op school wordt daarom vooralsnog gecontinueerd.

Concreet:
  • Bij afspraken over voorschoolse educatie (VE) wordt uitdrukkelijk de input van het werkveld benut;
  • De gemeente verstrekt subsidie aan initiatieven die de voorschoolse educatie bevorderen;
  • Achterstanden worden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht, bijvoorbeeld door goede samenwerking tussen CJG, kinderopvang (peuterspeelzalen) en scholen;
  • De gemeente schrijft geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een Citotoets, voor aan scholen;
  • Bibliotheek op school wordt gecontinueerd en regelmatig geëvalueerd.