Politie

De SGP vindt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de politie in onze kernen van groot belang. Bij de verdeling van politiecapaciteit moet niet alleen naar het aantal inwoners, maar ook naar de omvang van het gebied worden gekeken. We hechten veel belang aan de aanwezigheid van wijk- en buurtagenten. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe en vragen dus de aandacht.

De SGP wil de doelen van de Nationale Politie bundelen met lokale doelstellingen. Bij de aanpak wordt nadrukkelijk samengewerkt met relevante partners. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Concreet:
  • Wijkagenten zijn onmisbaar in onze kernen. Zij zijn zichtbaar actief, betrokken en aanspreekbaar op straat. Daarbij is uitgangspunt dat er minimaal één wijkagent is per 5.000 inwoners;
  • De politie is voor inwoners goed bereikbaar, met ruime openingstijden van het bureau;
  • Overlast van onder meer horecabezoekers, hangjongeren, drugshandel en hennepkwekerijen wordt teruggedrongen;
  • In het zomerseizoen is de politie qua arbeidskracht afgestemd op het aantal aanwezige toeristen op ons eiland;
  • De gemeenteraad bepaalt welke thema’s lokaal de meeste aandacht nodig hebben: bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, woninginbraken of overlast van drugshandel;
  • De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;
  • Er wordt meer ruimte gemaakt voor opsporing van lokale criminaliteit, in samenwerking met wijkagenten;
  • De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van korte aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer; de aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks met de gemeenteraad gedeeld;
  • Als daar aanleiding voor is onderzoekt de gemeente aanvragers van een vergunning op crimineel verleden voordat de vergunning wordt afgegeven.