Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen een belangrijke pijler voor de lokale economie. Onze gemeente kenmerkt zich door kust, rust, ruimte en natuur. De zondagsrust is een van de kernkwaliteiten van ons eiland. Die kenmerken en kwaliteiten dienen te worden behouden. Daarbij past een beleid van kwaliteitsverbetering van de huidige voorzieningen, maar uitdrukkelijk geen grootschalige uitbreiding op de kop van het eiland. Het ontwikkelkader verblijfsrecreatie moet daarbij strikt gehanteerd worden en waar nodig worden aangescherpt. Ontwikkelingen binnen de recreatie- en toerismesector moeten passen bij de identiteit en het karakter van de kernen en recht doen aan de ruimte waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Initiatieven dienen kleinschalig te zijn en toegespitst op gezinsrecreatie of andere vormen van ‘rustige’ recreatie. De SGP vindt de vermenging van wonen en recreatie een onwenselijke ontwikkeling. Aan vormen van recreatie, zoals bed and breakfast en Airbnb, moeten daarom duidelijke grenzen worden gesteld.

Concreet:
  • De SGP is voor een kwaliteitsslag binnen de recreatiesector, maar tegen grootschalige uitbreiding;
  • Recreatievoorzieningen moeten passen bij de identiteit en het karakter van de kernen, waarbij de zondagsrust in ere wordt gehouden;
  • In de duinen en op het strand wordt niet gebouwd;
  • Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op spreiding van recreatie en toerisme over het hele eiland;
  • De SGP is voor verbetering en/of realisatie van wandel- en fietsroutes, waarmee ook de natuur ‘beleefbaar’ wordt gemaakt;
  • De SGP wil geen ongebreidelde uitbreiding van bed en breakfast binnen de woonkernen, met name op de kop van het eiland;
  • In de dorpskernen moet een gezonde mix zijn van winkels en horeca. In bijv. Ouddorp is verdere uitbreiding van horecazaken onwenselijk;
  • Recreatie moet in balans zijn met het gebied waar het plaatsvindt en bij ontwikkelingen moet aandacht zijn voor de draagkracht van de omgeving;
  • De SGP is geen tegenstander van het verhogen van de toeristenbelasting. Met de sector moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de inzet van de middelen uit de toeristenbelasting.