Ruimtelijke ordening

Komende jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. De SGP wil direct sturen op de woningbouwopgave waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor de meest kwetsbaren op de krappe woningmarkt: bijvoorbeeld starters, ouderen met zorgvraag en inwoners met een laag inkomen. Er moet voldoende gebouwd gaan worden om in alle kernen te voorzien in de lokale behoefte. Het omgevingsplan biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. De SGP acht het van belang dat inwoners betrokken worden bij het opstellen van gebiedsvisies. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig en effectief omgaan met de openbare ruimte.

Concreet:
  • De gemeente staat voor behoud van de openheid van het landschap en wil landschapsstructuren terug laten komen in ontwikkelingen;
  • Door het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen speelt de gemeente in op de gevolgen van klimaatverandering bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Maatschappelijke meerwaarde is leidend in ruimtelijke ontwikkeling;
  • Bij ontwikkeling van nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van goede ontsluiting;
  • De uitbreiding van bedrijventerreinen wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan revitalisering van bestaande terreinen;
  • De gemeente gaat voortvarend en integraal verder met de werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet, met aandacht voor de rol van inwoners en gemeenteraad;
  • De SGP is tegen ‘verrommelen’ van de openbare ruimte door een overdaad aan reclame-uitingen;
  • Het college en de gemeenteraad vragen bij de provincie continu aandacht voor de significante verschillen tussen stedelijk gebied en de plattelandskernen om duidelijk te maken dat normen voor stedelijk gebied niet altijd passend zijn voor de schaal en de identiteit van dorpskernen.