Sociaal domein

Het sociaal domein is een veelomvattend taakveld voor de gemeente. De gemeente is steeds meer uitvoerder van Rijkstaken geworden. Samenwerking met regiopartners is nodig, maar de SGP is kritisch op de beheersbaarheid van kosten van allerlei gemeenschappelijke regelingen. ‘Lokaal waar het kan en regionaal waar het moet’ is ons motto. De SGP is voorstander van maatwerk, het verminderen van regeldruk en een ruimhartig sociaal beleid. Tegelijkertijd moet goed gekeken worden naar de efficiëntie in het sociaal domein.

Concreet:
 • Het behoud van het ziekenhuis in Dirksland is voor de SGP belangrijk. De gemeente spant zich ervoor in dat goede zorg dichtbij bereikbaar is en blijft;
 • Bij het aanhouden van de coronapandemie dan wel bij het uitbreken van een nieuwe pandemie spant de gemeente zich in voor een testlocatie en andere noodzakelijke faciliteiten op het eiland;
 • De gemeente werkt samen met zorgpartijen om een aantrekkelijk eiland te zijn, waar mensen willen werken in de zorg;
 • De gemeente faciliteert actief de langjarige samenwerking tussen zorgpartijen;
 • De SGP is voorstander van ontschotting (het opheffen van scheidingen in bijv. geldstromen of werkterreinen in de zorg) en het tegengaan van regeldruk;
 • De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de zorgbehoefte bij de zorgprofessional leggen is volgens de SGP een goed idee, waarbij de gemeente faciliterend optreedt;
 • Zorgindicaties waarvan duidelijk is dat die voor langere tijd nodig zijn, worden direct voor een langere periode verstrekt, zodat niet steeds herhalingsaanvragen nodig zijn;
 • Middelen die overblijven binnen het sociaal domein worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein;
 • De SGP vindt het van groot belang dat er doorgepakt wordt op verslavingspreventie. De gemeente moet partijen (Moedige Moeders, politie, veldwerkers, jongerenwerkers etc.) bij elkaar brengen en inzetten op preventie. De SGP is voorstander van het IJslands preventiemodel, een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik;
 • Het is belangrijk om lokale daklozenzorg in onze gemeente te behouden;
 • In allerlei informele netwerken gebeurt veel goeds in hulp aan de medemens. De gemeente legt contact met sociale netwerken uit bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten of andere gemeenschappen om deze netwerken waar nodig te versterken met als doel om zwaardere zorgvragen te voorkomen;
 • Ouderenzorg wordt een van de grootste uitdagingen van de toekomst. De gemeente brengt ketenpartners samen, bijvoorbeeld via Paulina.nu, om een regionaal plan van aanpak voor ouderenzorg en het tegengaan van eenzaamheid te ontwikkelen.