Volkshuisvesting en woningbouw

Als het aan de SGP ligt, is er voor alle doelgroepen, verspreid over alle kernen, voldoende passende huisvesting beschikbaar. De diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn. Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. Er is plaats voor verschillende type woningen, ook qua prijsklasse. Omdat komende decennia Goeree-Overflakkee nog verder zal vergrijzen, moeten er ook veel meer senioren- c.q. zorggeschikte woningen komen. Hiermee wordt de vergrijzing opgevangen en doorstroming bevorderd, zodat jongeren ook een woning kunnen bemachtigen. Initiatiefnemers moeten samen met inwoners verantwoordelijkheid krijgen om nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Daarnaast moet de gemeente initiatieven stimuleren en faciliteren die inspelen op het tegengaan van vereenzaming, zoals  Knarrenhofjes. We zetten in op nieuwe woonvormen, om zo in te spelen op veranderende woonwensen van inwoners. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd en nieuwe woningen zoveel mogelijk energiezuinig worden gebouwd. Mede door het hanteren van verschillende bouwstijlen krijgt een gemeente haar kenmerkende karakter. Het is mogelijk om via omgevingsplannen en grondexploitaties hierin sturend op te treden.

Concreet:
 • De SGP wil actieve inzet om te voorzien in de lokale woningbehoefte. Er moeten voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen;
 • Er vindt regelmatig onderzoek in alle dorpskernen plaats naar het huidige aanbod van, en behoefte aan het soort wooneenheden;
 • Er is extra aandacht voor doelgroepen zoals starters (die we vast willen houden) en senioren met laag inkomen;
 • De gemeente maakt concrete afspraken met de woningbouwcorporatie over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;
 • De woonvisie moet ruimte scheppen om tot een voldoende en betaalbaar aanbod huurwoningen te komen dat aansluit bij de lokale behoefte;
 • De gemeente maakt werk van verdere diversificatie binnen doelgroepen, zodat het aanbod beter aansluit bij de vraag;
 • Op de korte termijn is er uitdrukkelijk aandacht voor innovatieve en tijdelijke bouwoplossingen;
 • Doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd, bijv. door te voorzien in senioren- en levensloopbestendige woningen;
 • Speculatie in de woningmarkt wordt tegengaan, bijvoorbeeld door middel van een zelfwoonplicht en een anti-speculatiebeding;
 • De mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) wordt opgenomen in bestemmingsplannen;
 • Wonen, welzijn en zorg worden bij het realiseren van woonwijken zo mogelijk gecombineerd;
 • Verpauperde locaties in kernen worden integraal aangepakt;
 • De gemeente stimuleert het handhaven van een basis voorzieningenniveau in alle kernen;
 • De SGP wil een anticiperend grondbeleid waarbij het maatschappelijk nut expliciet meegewogen wordt;
 • Maatschappelijke meerwaarde wordt afgewogen tegen risico’s met publieke middelen.
 • Bij iedere kern worden nieuwe ontwikkelingen buiten bestaande dorpsgebieden mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld op agrarische percelen met minder potentie;
 • De gemeente en de woningbouwcorporatie gaan als belangrijke kennisdragers particuliere woningbezitters helpen bij de verduurzaming;
 • Subsidieregelingen worden benut en onder de aandacht gebracht;
 • De gemeente ontwikkelt samen met de lokale energiecoöperatie huurkoop-concepten voor lokale, duurzame energievoorziening;
 • Er komt een aanpak om inwoners te stimuleren en te faciliteren om de bestaande koop- en huurwoningen en bedrijfspanden duurzamer te maken.
 • Bestemming van recreatieparken zonder recreatieve potentie en waar al veel permanente bewoning plaatsvindt wordt omgezet naar wonen, maar wel zo dat dit niet in mindering wordt gebracht op het woningbouwprogramma.