Waterbeleid

Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid, onder meer door de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn klimaatadaptieve maatregelen nodig. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat samenwerking met het waterschap noodzakelijk is. Op die manier kunnen knelpunten beter worden aangepakt en kan op de kosten worden bespaard. De SGP vindt het belangrijk dat er voldoende zoet water voor beregening in de landbouw is. Er is blijvend aandacht nodig voor het oplossen van het blauwalgprobleem in het Volkerak-Zoommeer waarbij zoet (beregenings)water gegarandeerd blijft.

Concreet:
  • De gemeente zet zich in om grond- en oppervlaktewater zuiver te houden;
  • De gemeentelijke riolering wordt op een goed niveau beheerd;
  • De gemeente inventariseert actief waar problemen zijn met betrekking tot klimaatadaptatie c.q. overtollig water;
  • Natuurontwikkeling binnen de ecologische hoofdstructuur wordt gestimuleerd;
  • De gemeente is terughoudend met het ‘opofferen’ van land- en tuinbouwgrond en gebruikt (als het toch moet gebeuren) hiervoor alleen landbouwgronden met minder agrarische potentie;
  • De culturele eigenheid van het landschap (als eiland, omringd door water) wordt in stand gehouden;
  • Nieuwbouwprojecten worden voorzien van voldoende waterberging;
  • De gemeente heeft blijvende aandacht voor oplossingen van het blauwalgprobleem in het Volkerak-Zoommeer;
  • Zoet beregeningswater voor de landbouw, bijvoorbeeld rondom Ouddorp i.v.m. verzilting, moet voldoende beschikbaar zijn en zo nodig uitgebreid worden.