Werk, inkomen en arbeidsmarkt

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk ziet de SGP als nuttige maatschappelijke bijdragen. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen in beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen.

De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaats. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de  gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

Wij willen de lokale ondernemers stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Concreet:
 • De gemeente organiseert samen met bedrijven leer-werkplekken, waar inwoners werkervaring kunnen opdoen;
 • Van inwoners die een uitkering ontvangen kan een ‘tegenprestatie’ verlangd worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van passend vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek;
 • Jeugdwerkloosheid wordt actief aangepakt, bijv. in samenwerking met het bedrijfsleven;
 • De gemeente draagt zorg voor een beschutte werkplaats voor mensen die niet naar werk geleid kunnen worden;
 • Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd. Dit kan onder meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven;
 • De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen werken met een Bij een gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van het werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren;
 • De drempel naar de gemeentelijke schuldhulp lager wordt lager gemaakt, bijvoorbeeld via de inzet van schuldhulpmaatjes en face to face dienstverlening;
 • De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid. Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden;
 • De sociale dienst en het UWV bieden één werkgeversbenadering om werkzoekenden aan een goede, passende baan te helpen;
 • De SGP vindt dat onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, een grotere waardering verdient. Alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht;
 • De gemeente kan armoedeval voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan een