Beëdiging nieuwe wethouders en raadsleden

30 maart 2006

In de raadsvergadering van 30 maart werden twee nieuwe raadsleden en drie wethouders benoemd en geïnstalleerd. Tevens werden de drie leden van de Rekenkamer Goeree-Overflakkee beëdigd. Verder werd het raadsakkoord vastgesteld en het collegeprogramma besproken.

ChristenUnie

Na opening door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van der Velde, werd de commissie voor het onderzoeken van de geloofsbrieven op pad gestuurd. De geloofsbrieven van dhr. C. A. Sperling, kandidaat-raadslid voor de ChristenUnie, moesten onderzocht worden. Dhr. Goemaat had wegens een interne kwestie over de deelname aan de coalitie zijn ontslag ingediend. Mevr. Grinwis van de CU gaf aan dat de fractie vertrouwen had en heeft in de coalitie en de plaats van de CU hierin. Helaas besliste het bestuur en de steunfractie anders. Zij bedankte dhr. Goemaat voor zijn inzet en samenwerking. Na de beëdiging van dhr. Sperling wenste zij hem veel sterkte toe en sprak de hoop op goede samenwerking uit.

Rekenkamer

Vervolgens kwam de beëdiging van de leden van de Rekenkamer Goeree-Overflakkee op de agenda. Mevr. drs. Vree, dhr. Koole en dr. Teijl werden beëdigd als respectievelijk voorzitter en leden van de rekenkamer.

Wethouders

Dhr. Klepper, formateur van de coalitie, gaf aan dat na diverse gesprekken duidelijk werd dat een coalitie van SGP, CDA, VGB en CU een goede optie was. Na het afhaken van de CU bleek dat er nog genoeg draagvlak was voor een coalitie. Hij stelde de drie kandidaat-wethouders voor. Namens de SGP droeg hij dhr. A. Admiraal voor. Namens het CDA dhr. C. Visser en namens het VGB dhr. P. Feller. De VVD bij monde van dhr. v.d. Meer en de PvdA bij monde van mevr. Poort gaven aan teleurgesteld te zijn in het proces rondom het vormen van de coalitie. Zij zeiden allebei niet in te kunnen stemmen met het raadsakkoord. De PvdA gaf tevens aan blanco te stemmen t.a.v. de benoeming van de drie wethouders. Dhr. v. Oostenbrugge van het CDA zei dat zijn fractie vier criteria had voor het vormen van een coalitie:
1. Wethouders met managementkwaliteiten.
2. Degelijk beleidsakkoord.
3. Een zo breed mogelijk gedragen coalitie.
4. Een coalitie met een stevige ruggengraat.
Verder gaf hij aan niet te toetsen aan verkiezingsuitslagen maar aan beleid. Hij stelde zich constructief op tegenover de fractie van de CU. Dhr. Feller van het VGB uitte zich ongeveer in dezelfde bewoordingen als dhr. v. Oostenbrugge. Mevr. Grinwis van de CU dankte de sprekers voor hun woorden en zei alle vertrouwen te hebben in de coalitie en het college positief kritisch te volgen. Na stemming, waaruit bleek dat alle drie de wethouders met twaalf stemmen werden gekozen, was de beëdiging aan de orde. De heren Admiraal, Visser en Feller spraken de plechtige eed: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ uit.

Nieuw raadslid

Nu dhr. Feller als wethouder was beëdigd moest er in zijn plaats een nieuw raadslid worden benoemd voor het VGB. Dit werd dhr. P. Polie. Na onderzoek van zijn geloofsbrieven werd ook hij beëdigd en nam plaats aan de vergadertafel.

Raadsakkoord

Het raadsakkoord wat u ook op deze website vindt, werd uitgebreid besproken. Dhr. Klepper van de SGP gaf aan dat het raadsakkoord een nieuw fenomeen is in de gemeente Goedereede. Aan het begin van de coalitiebesprekingen werd duidelijk dat er de komende vier jaar beter en meer structureel samengewerkt moet worden. Dit alles in het belang van de gemeente en de burgers. Het raadsakkoord kent acht hoofdpunten van beleid. Hij vond het jammer dat de VVD en de PvdA aangegeven hebben dit raadsakkoord niet te willen ondertekenen. Echter iedere partij heeft zijn punten in kunnen dienen en deze zijn ook verwerkt. In eerste instantie konden alle partijen zich in het raadsakkoord vinden. Maar toen bleek dat de VVD en PvdA niet mee konden doen in een coalitie haakten beiden af. De PvdA gaf uitleg, waarom zij dit programma niet konden steunen. Dhr. Polie van het VGB gaf aan dat er twee processen door elkaar worden gehaald. Aan de ene kant het proces van de collegevorming en aan de andere kant het opstellen van het raadsakkoord. Dit is bedoeld om stabiliteit en structuur in het beleid van de komende jaren aan te brengen. Ook mevr. Westhoeve van het CDA vond het jammer dat de VVD en de PvdA het raadsakkoord niet wilden steunen.

Collegeprogramma

Voortvloeiend uit het raadsakkoord is door de drie aanstormende wethouders een collegeprogramma 2006-2010 gemaakt onder de titel ‘Dienstbaar’. Zij hopen zich de komende jaren dienstbaar te maken voor de raad, de burger en de gemeente. Na enkele opmerkingen werd dit collegeprogramma voor kennisgeving aangenomen. Tot slot spraken de kersverse wethouders nog een kort woord van dank voor hun benoeming.

A. Kasteleijn