Gemeenteraad Goedereede stuurt brief aan Provinciale Staten

16 januari 2009

Op 7 januari ontving de gemeente Goedereede een bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee tot één gemeente. De gemeenteraad is echter unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven. Dit is ook in lijn met de verkiezingsprogramma’s van de raadsfracties. De raad vindt dat de provincie de regie over de eilandelijke samenwerking niet moet overnemen, maar dat deze bij de vier gemeenten hoort. Het opleggen van een herindeling is slecht voor het onderling vertrouwen en draagvlak van de samenwerking. Om zijn standpunt te verduidelijken aan de provincie zond de raad op 16 januari jongstleden een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

In de brief die de gemeente aan de provincie zond staat ondermeer: ‘De gemeente Goedereede is goed uit het bestuurskrachtonderzoek naar voren gekomen.
Uit het uitgevoerde onderzoek is het volgende gebleken:

  • De gemeente Goedereede heeft zich als een sterke gemeente ontwikkeld.
  • De bestuurskracht van de gemeente als dienstverlener staat op een goed niveau.
  • Er is een gezonde spanning tussen de bestuurlijke ambities en het vermogen van de organisatie.
  • De gemeente heeft haar financiële positie behoorlijk op orde.
  • Politici, bestuurders en medewerkers werken aan de toekomst van de gemeente.
  • De gemeente verlegt de grenzen van wat haalbaar is met de kleine organisatie en boekt daarin nog steeds resultaat.
  • Stuk voor stuk prestaties van formaat.

De gemeente Goedereede kwam positief uit het bestuurskrachtonderzoek. Op basis van de opmerkingen die er gemaakt zijn in het bestuurskracht rapport is de gemeente, zoals blijkt uit de opsomming in de brief voortvarend aan de slag gegaan. Er is zowel, lokaal, regionaal als bovenregionaal de afgelopen twee jaar voortgang geboekt. De gemeenteraad vindt dan ook dat het standpunt van Gedeputeerde Staten om de arhi-procedure in te zetten niet te rijmen is met de stappen die de gemeente heeft gezet.