Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

28 juni 2013

De raadsvergadering van 27 juni 2013 was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Tijdens deze vergadering, die ruim vier uur duurde, zijn tal van zaken besproken en besloten. Naast moties/amendementen en mondelinge vragen was er ruim aandacht voor de vaststelling van de kadernota. De Coalitiepartijen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA dienden daarbij een motie in om met name voor nieuw beleid geld vrij te maken. De raad werd voorgezeten door waarnemend burgemeester Kleiwegt, die inmiddels omhangen was met de nieuwe ambtsketen van Goeree-Overflakkee.

De raadsvergadering begon met het inspreken door de heer C.J. Hameeteman namens de Wmo-adviesraad. Hij herinnerde de raadsleden aan gedane verkiezingsbeloften. Niemand mag tussen de wal en het schip terechtkomen. Hij brak een lans voor burgers, ongeacht jong of oud, die zorg nodig hebben.

Ouddorp Bad
In de beeldvormende fase werd een presentatie verzorgd over het raamplan Ouddorp Bad. Vragen die hier over leefden bij de raadsleden werden beantwoord. Tijdens de beeldvormende fase werd verder gesproken over de beantwoording door het college van schriftelijke vragen over het beleid op het terrein van de sociale werkvoorziening (Binnenhof/Webego). Nadere vragen werden vakkundig beantwoord door mevrouw Stienstra van Binnenhof/Webego en wethouder Tollenaar.

Kadernota 2014
De  behandeling van de Kadernota 2014 vroeg wat meer tijd. Ook werden er bij dit agendapunt twee moties en een amendement ingediend. Alleen de motie die het college opriep in de begroting voor volgend jaar een geoormerkt budget op te nemen voor nieuw beleid van circa 1 miljoen euro en hiervoor een dekkingsvoorstel te presenteren, werd aangenomen.
In de motie werd aangegeven dat de vorming van de nieuwe gemeente Goeree Overflakkee, samen met externe ontwikkelingen, een forse opgave betekent en dat teneinde een sluitende begroting in 2016 te kunnen presenteren, de situatie nu zo is, dat ca. 12 miljoen euro structureel bezuinigd zal moeten worden. De partijen gaven aan dat het breed gedragen coalitieakkoord een ontwikkelrichting voorstelt, waarvoor de organisatie een verandering zal moeten ondergaan. Ook werd gewezen op het sociaal statuut dat is afgesloten en waarin garanties staan voor de in de organisatie werkzame medewerkers. Voorts wezen de indieners op het feit dat in de kadernota de mogelijke besparing op niet in te vullen vacatures maar ten dele wordt ingeboekt.

De fracties CDA, SGP, VVD en ChristenUnie zijn dan ook van oordeel dat:
– alleen bezuinigingen onvoldoende tegemoetkomen aan het gewenste toekomstbeeld en dat er daarom ook ruimte voor nieuw of veranderd beleid moet zijn. Hierbij valt vooral te denken aan ontwikkelingen die de gemeente extra inkomsten opleveren of uitgaven besparen, zoals; eilandmarketing, contractbeheer, het IRP, enz.
– met behoud van respect voor het afgesloten statuut er mogelijkheden moeten ontstaan om vernieuwing van en uitstroom uit de personele formatie te stimuleren.
– de mogelijke besparing op niet in te vullen vacatures (een deel van) de benodigde dekking kan bieden voor bovengenoemd doel.
Het college werd opgeropen om een geoormerkt budget in de begroting op te nemen voor bovengenoemde doelen voor ca.1 miljoen euro en hiervoor een dekkingsvoorstel te presenteren.

Evaluatie van het Erfgoed- en Cultuurbeleid
In de oordeelsvormende fase werd ook nog gesproken over de Evaluatie van het Erfgoed- en Cultuurbeleid. Woordvoerder Erik Ju van de SGP, had grote moeite met dit stuk. Daarbij waren twee zaken die wat de SGP betreft eruit sprongen. Het stuk was taalkundig niet geheel correct en de feitelijke evaluatie van de gestelde doelen ontbrak. Wethouder de Jong kon niet anders dan dit beamen. De SGP fractie wilde daarom eerst meer informatie hierover. Het onderwerp bleek daardoor nog niet rijp voor besluitvorming en werd doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Tot slot werd in de oordeelsvormende fase nog gesproken over de Zienswijze conceptbegroting 2014 GGD-RR. Na een pleidooi van wethouder De Jong besloot de gemeenteraad uit te spreken geen bedenkingen te hebben tegen de conceptbegroting 2014 GGD-RR.

In de besluitvormende fase is vervolgens ingestemd met de volgende voorstellen:

  • Vaststelling beheersverordeningen Oostplaat en Nieuwe-Tonge;
  • Tussenuitspraak bestemmingsplan Buitengebied Middelharnis;
  • Vaststelling bestemmingsplan Sommelsdijk;
  • Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied Dirksland;
  • Zienswijze conceptbegroting 2014 SVHW;
  • Herziening Reglement van orde.

Motie
Aan het einde van de raadsvergadering is tot slot nog gesproken over een door de PvdA ingediende motie over chemische onkruidbestrijding op verhardingen. De heer A.T. van Gurp (SGP) gaf in een reactie aan, dat er eerdere proeven zijn gehouden in voormalige gemeenten maar dat er eigenlijk nog geen goede alternatieven zijn. Ook wethouder vd Vlugt beaamde dat. De bestrijding van onkruid zou zo maar 130.000 euro meer kunnen gaan kosten. Na de toezegging van het college te streven naar het op termijn stoppen met het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, met het ingrediënt glyfosaat, zoals Roudup, op verhardingen in de gemeente Goeree-Overflakkee, werd de motie ingetrokken.

20130627 Motie CDA, SGP, VVD, ChristenUnie inzake Kadernota 2014 – nieuw beleid (pdf)
20130627 Presentatie conceptraamplan Ouddorp Bad (pdf)