SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree

29 maart 2019

De SGP wil geen verdere uitbreiding van de recreatie op de Kop van Goeree. Dat is de kern van de besluiten die zijn genomen in de raadsvergadering van donderdag 28 maart.

Ontwikkelkader
Het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie is duidelijk: geen nieuwe recreatieparken, geen nieuwe minicampings en een beperking van het aantal kamers voor bed & breakfast. De SGP kreeg raadsbrede steun voor een amendement waarin staat dat aan het Ontwikkelkader geen rechten kunnen worden ontleend. Ook als een recreatie-initiatief het ‘stappenplan’ van het Ontwikkelkader heeft doorlopen, moet altijd nog een afweging worden gemaakt voordat een besluit wordt genomen. Verder is (ook door de SGP) ingestemd met een amendement van de ChristenUnie waarin staat dat voor recreatiewoningen op de Kop van Goeree geen extra landbouwgrond mag worden onttrokken.

Plan van aanpak
Voor het Plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp diende de SGP samen met Vitale Kernen een amendement in over het zogenoemde verplaatsingsgebied. Op dit moment staat in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid, die het college van burgemeester en wethouders kan gebruiken om het gebied een recreatieve bestemming te geven. De raad steunde het amendement om deze wijzigingsbevoegdheid van het resterende deel van verplaatsingsgebied af te halen. Als het voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering in het zandwallengebied toch gewenst is om het verplaatsingsgebied te gebruiken voor recreatie, kan daarvoor de ‘gewone’ route worden gevolgd door aan de raad een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen. Ook dit amendement werd aangenomen. Alleen voor kamperen bij de boer maakte de raad een uitzondering: dat mag onder stringente voorwaarden worden uitgebreid van 25 naar 45 standplaatsen.

Ouddorp-Bad, deelgebied oost
Het bestemmingsplan Ouddorp-Bad, deelgebied oost, is een initiatief dat al lang loopt. Namens de coalitiepartijen diende SGP-fractievoorzitter een amendement in om dit plan nog verder te versoberen. Kern van het amendement is dat het maximale aantal woningen in het gebied wordt verminderd en dat een zogenoemde ‘open kamer’ tussen zandwallen onbebouwd moet blijven. Ook dit amendement kreeg unanieme instemming.

Hoek Oude Nieuwlandseweg / Westerweg
Tot slot stemde de SGP (net als de rest van de raad) tegen het bestemmingsplan dat de bouw van zes woningen op de hoek Oude Nieuwlandseweg / Westerweg mogelijk maakt. De SGP vindt dat deze solitaire ontwikkeling niet past binnen het waardevolle landschap aldaar.

Lees hieronder de integrale bijdrage van de SGP over bestemmingsplan Ouddorp-Bad, deelgebied oost.

Ouddorp bad-Oost
”Voorzitter,
Het bestemmingsplan Ouddorp Bad houdt de gemoederen lang bezig. Vanaf 2007 staat dit plan concreet op de agenda. Nu maart 2019 ligt dit bestemmingsplan ter besluitvorming op tafel. Wat is er gedaan in de afgelopen periode. Wel heel veel. 2007 is de visie “Het moet en kan anders” vastgesteld.  De Regionale structuurvisie is vastgesteld en herzien, het raamplan Ouddorp bad is maart 2013 vastgesteld en de toeristisch recreatieve visie Goeree Overflakkee is 2017 vastgesteld. Daarmee is, en daar moeten we eerlijk in zijn, ruimte geboden aan het college om Ouddorp Bad verder tot ontwikkeling te brengen. Dat heeft het college gedaan samen met een ontwikkelaar. Maar ik wil duidelijk stellen dat het college hierbij heel duidelijk de regierol gepakt heeft en gehandeld heeft binnen de gestelde kaders van deze raad. Wat dit college ook gedaan heeft is geluisterd, geluisterd naar deze raad, geluisterd naar de bevolking van de kop van ons mooie eiland. Ja zegt u, dat kun je nu wel stellen maar waaruit blijkt dat dan? Wel dan moeten we terug naar een eerste uitwerking door de ontwikkelaar en dit vergelijken met wat er nu ligt. Ik noem een aantal concrete wijzigingen:

 • Bouwhoogte langs Vrijheidsweg van 16 meter naar 11 meter
 • Bouwhoogte overige bebouwing van geen vastgestelde bouwhoogte naar 11 meter
 • Maximale inhoud van geen beperking naar een zonering gerelateerd aan de kaveloppervlakte
 • Maximaal aantal eenheden van geen maximum naar 96 + 2 + 2 eenheden.
 • Aantal hotelkamers van niets geregeld naar 45 hotelkamers
 • Parkeren van niets geregeld naar voldoen aan de parkeernorm
 • Groenstructuur van niets geregeld naar een voorwaardelijke verplichting dat een hoogwaardige groenstructuur gerealiseerd wordt

Voorzitter, dan blijft de vraag voor deze raad. Wat voegt de bebouwing van Ouddorp Bad toe?  Daarbij hebben we ons een aantal vragen te stellen:

 • Wat is het voortraject, welke kaders zijn door de raad meegegeven, willen we behoorlijk besturen dan hebben we ook een bepaalde verantwoordelijkheid in een besluitvormende fase.
 • Wat voegt het plan planologisch toe, wat is de meerwaarde van bebouwing
 • Is er behoefte
 • En tot slot wat betekent dit voor onze eigen bevolking.

Ik wil graag kort stilstaan bij deze vragen: het voortraject. Ontegenzeggelijk zijn er in overleg en samenspraak met veel betrokkenen kaders gesteld, verwachtingen gewekt en zijn er keuzes gemaakt die nu in een concrete uitwerking voor liggen, daar zonder meer nee tegen zeggen kan verstrekkende juridische gevolgen hebben waarvan wij de consequenties niet kunnen overzien.

Wat is de meerwaarde van het bebouwen van het plangebied? Voorzitter, daarover kunnen we van mening verschillen. Als we puur kijken naar het plangebied dan vraagt dit gebied in ieder geval om een kwaliteitsslag. Maar dan zeker hoogwaardig, passend in het landschap en met respect voor het landschap en de uitzonderlijke waardevolle omgeving. Openheid, ruimte, respect voor landschappelijke waarde, behoud en het terugbrengen van zandwallen en groenvoorzieningen zijn harde voorwaarden om tot een verantwoorde invulling te komen.

Behoefte, daar kunnen we kort over zijn, behoefte is er aan dure woningen, aan middelduur woningen en aan hotelkamers. Daarbij willen we wel nadrukkelijk meegeven dat we er bijzonder belang aan hechten dat ook het middelduur segment een plaats krijgt in dit plangebied.

Voorzitter tot slot, wat betekent dit voor de eigen bevolking, ik eindig ermee, maar voor de SGP fractie en deze coalitie een bijzonder belangrijk aspect. De afgelopen periode is meer dan duidelijk geworden dat de grens van het draagvlak en de draagkracht van de bevolking van Ouddorp bereikt is. Daarbij spelen meerdere aspecten een rol:

 • Behoud van het prachtige landschap en cultuurwaarden
 • Verkeersintensiteit
 • Behoud van de eigen identiteit

En niet te vergeten de zondagsrust die de bevolking van Ouddorp lief is. En die ook door de SGP meer dan belangrijk is.

Grens bereikt
Voorzitter, zoals ik aangaf de grens is bereikt. Ten aanzien van Ouddorp bad hebben we enerzijds bestuurlijk verantwoordelijkheid te dragen en te nemen, maar we hebben ook terdege te luisteren naar onze eigen inwoners.  Daarom is de coalitie bestaande uit de fracties VVD, Vitale kernen Goeree Overflakkee, CDA en SGP ertoe gekomen een amendement op te stellen. Dit amendement is opgesteld om de kwaliteit van het gebied ten aanzien van natuurwaarden, landschap en cultuurhistorische waarden nog verder te borgen.

Het totaal aantal woningen is teruggebracht naar totaal 90 waarvan 38 + 2 woningen en minimaal 50 hotelkamers.  Daarnaast zal één open kamer die kenmerkend is voor het zandwallengebied niet bebouwd worden.

We zijn van mening dat deze aanpassing naast alle andere optimalisatie die reeds doorgevoerd is ruimte biedt voor een plan waar de ontwikkelaar de kans krijgt een kwalitatief hoogwaardig plan te realiseren en waarbij de raad duidelijke kaders gesteld heeft.

20190314 – Amendement SGP Ontwikkelkader verblijfsrecreatie (pdf)
20190328 – Amendement SGP, VKGO, VVD en CDA inzake Bestemmingsplan Ouddorp-Bad, deelgebied Oost (pdf)