SGP diende motie en amendement in bij behandeling jaarrekening 2020

21 juli 2021

Bij de behandeling van de jaarrekening 2020 van de gemeente diende SGP-woordvoerder Peter Grinwis zowel een motie in als een amendement. Een motie om het college te manen tot een betere verantwoording van innovatiegelden voor Smart Water, Paulina.nu en Eiland Marketing en een amendement om te zorgen dat een deel van het rekeningresultaat te bestemmen om de inzet van Enecogelden voor de begroting 2021 te niet te doen. In zijn bijdrage verwees hij naar het bijbelboek Spreuken. Hieronder zijn bijdrage:

‘Voorzitter,
Onze fractie wil de dank uitspreken aan allen die hebben meegewerkt aan het behalen van de doelen vernoemd in de begroting en jaarrekening 2020. Veel zaken liepen door de pandemie echter anders dan we ons hadden voorgesteld. In het bijbelboek Spreuken staat (16:9) ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang’. We kennen dat ook als spreekwoord: ‘De mens wikt maar God beschikt’. Laat dat besef ook onder ons gevoeld worden.

Verplichtingen & verantwoordelijkheid
Het rekeningresultaat van 2020 laat door incidentele meevallers een overschot zien van ruim 5,7 miljoen. Daarbij wordt ook een mooie lijst opgesomd van zaken die zijn uitgevoerd, ingang zijn gezet en zijn afgerond. Goed om te zien dat in het afgelopen jaar veel werk is verzet, waarbij tevens de financiële positie van de gemeente, voor een groot deel bepaald door de ontvangen gelden van de verkoop Eneco, is verbeterd. Dat schept verplichtingen en een verantwoordelijkheid voor de toekomst om goed rentmeester zijn en te werken met sluitende begrotingen, zeker gezien de uitdagingen die ook genoemd zijn in deze jaarrekening. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de benodigde 60 miljoen voor de komende 10 jaar dat nodig is om de Civieltechnische kunstwerken weer aan de veiligheidscriteria te laten voldoen. Met andere woorden: er zijn nog genoeg uitdagingen. Een aantal doelen staan oranje weergegeven, veelal heeft dit te maken met het niet kunnen uitvoeren i.v.m. de Coronapandemie. Aan de doelen die op rood staan wordt hard gewerkt of is inmiddels gerealiseerd in dit jaar. Ook het resultaat van de voorgenomen investeringen laten, zeker in het licht van afgelopen jaar, een resultaat zien in de lijn van de verwachtingen.

Motie
Vorig jaar hebben we bij de jaarrekening, of bij de begroting, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verantwoording van het Smart Water programma en in het verlengde daarvan Paulina.nu en Eilandmarketing. Drie projecten die door de vorige raad als innovatie projecten zijn opgevoerd. Daarmee is best een aanzienlijk bedrag gemoeid van een half miljoen per jaar. Een adequate verantwoording is wat ons op zijn plaats, zeker ook gezien het feit dat bij de ombuigvoorstellen deze drie ook worden genoemd. Helaas hebben we deze bedoelde verantwoording niet aangetroffen in de jaarrekening, terwijl de wethouder deze suggestie zou meenemen en daarom de volgende motie:
20210708 – Motie SGP verantwoording Smart Water, Eilandmarketing en Paulina_nu (aangenomen) (pdf)

Amendement
Het college stelt een bestemming voor het positieve rekeningresultaat.
We kunnen daarmee instemmen, zeker gezien de uitdagingen voor de toekomst.
Daarbij willen we ook principieel blijven. Zo voorzag het herstelplan voor de begroting van 2021 in een dekking vanuit de Reserve Enecogelden. De raad heeft uitgesproken om deze dekking tijdelijk in te stellen en de Enecogelden in principe niet in te zetten voor dekking van begrotingstekorten. 
Voor 2021 is het vooralsnog niet mogelijk om uitvoering te geven aan de wens van de raad. U geeft hierover een waardevolle suggestie bij het voorstel. Door het overschot vanuit de jaarrekening 2020 in te zetten, kan de onttrekking van 1,4 miljoen voor 2021 ongedaan worden gemaakt. 
We stellen dan ook het volgende amendement voor:
20210708 – Amendement SGP-CDA-VVD-PvdA bestemming resultaat jaarrekening (aangenomen) (pdf)