Met amendement van SGP is Nota Grondbeleid vastgesteld

4 februari 2022

In de raadsvergadering van 3 februari stelde de gemeenteraad de nieuwe nota grondbeleid vast, inclusief een amendement van de SGP. Het amendement regelt dat bij een extra financiële last van 100.000 euro de raad vooraf om goedkeuring wordt gevraagd middels een raadsvoorstel waarin het college de gemaakte integrale beoordeling inzichtelijk gemaakt. Met de nota slaat de gemeente een andere weg in, waarin bij ontwikkelingen ook het maatschappelijk rendement wordt meegenomen. De nota beoogt een flexibeler grondbeleid en is toegerust voor de toekomst.

‘De SGP is van mening dat het voeren van een actief grondbeleid een gepast middel is in de gereedschapskist om maatschappelijk rendement te realiseren. De financiële ruimte van onze gemeente is echter beperkt gezien tal van andere opgaven. Het maatschappelijk rendement van actief grondbeleid laat zich vooraf lastig definiëren en de meetbaarheid van de impactniveaus in de waardenmatrix (zoals opgenomen in de nota) is beperkt’, zegt woordvoerder Simon van der Tang. Daarom is de SGP-fractie van mening dat de raad bij zulke ontwikkelingen vooraf om goedkeuring moet worden gevraagd via een raadsbesluit, waarin concreet is uitgewerkt wat het maatschappelijk rendement voor de betreffende casus is en of dit opweegt tegen de financiële lasten en/of risico’s. Om te voorkomen dat ook voorstellen met heel beperkte financiële lasten vooraf langs de raad moeten, stelde Van der Tang voor om aan te sluiten bij de rapportagegrens uit de P&C-cyclus, namelijk €100.000.

Thema’s
De gemeente Goeree
Overflakkee werkt bij het nieuwe grondbeleid aan de hand van een drietal thema’s: Duurzaam Innovatief Eiland, Aantrekkelijk Eiland en Vitaal Eiland. Deze thema’s worden inhoudelijk uitgewerkt in de Omgevingsvisie en geborgd in de gemeentelijke programmabegroting.


Balans
Om de doelstellingen uit de thema’s te kunnen realiseren worden (onder andere) gebieden (her
) ontwikkeld. Bij het nemen van besluiten rondom gebiedsontwikkeling speelt grondbeleid een belangrijke rol. Grondbeleid bepaalt in algemene zin de kaders waarbinnen de gemeente opereert in een ruimtelijke ontwikkeling. Denk daarbij aan de financiële kaders en de mate van regie die de gemeente wil of moet voeren om haar ambities waar te kunnen maken.
Het grondbeleid borduurt dus verder op de (maatschappelijke) doelen die in beleids en toekomstvisies zijn opgenomen. Het nieuwe grondbeleid richt zich meer dan voorheen op het vinden van een goede balans tussen
maatschappelijk rendement en financieel effect.


Meetbaar
Het maatschappelijk r
endement wordt gemeten langs de lat van de Brede Welvaart. Daarbij wordt aangesloten bij methode van het CBS, de monitor “Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals”, omdat die methode het meest meetbaar en tastbaar is.

In de financiële analyse worden zowel de directe als de indirecte financiële effecten van de betreffende gebiedsontwikkeling gemeten. Het direct financieel effect zijn de geldstromen die optreden tijdens de looptijd van de gebiedsontwikkeling (denk aan grondexploitatie, grondverkoop en/of effecten voor het gemeentelijk vastgoed). Het indirect financieel effect zijn de financiële gevolgen van de gebiedsontwikkeling voor de algemene dienst/gemeentelijke exploitatie. Denk daarbij aan gevolgen voor kapitaalslasten, onderhoud en beheer openbare ruimte, inkomsten uit belastingen, het gemeentefonds.


De Nota Grondbeleid spreekt over situationeel grondbeleid. Dit wil zeggen dat per casus wordt
beoordeeld welke grondstrategie de gemeente het beste voert en welke regierol daarbij hoort, met als doel de ambities voor de betreffende gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren