Een raadsvergadering met veelbesproken onderwerpen en motie’s

3 juni 2022

Op donderdag 2 juni jl. sprak de gemeenteraad als eerste over de ontwerpverklaringen van geen bezwaar voor Ouddorp Bad en als tweede over het bestemmingsplan De Nieuwe Handelskade fase II. Daarnaast is onder andere op initiatief van de SGP-fractie een motie ingediend om te komen tot een onderzoek naar het economisch rechtsherstel van Joodse inwoners.

Motie Ouddorp Bad Oost
Bij de behandeling van Ouddorp Bad werd door raadslid Corné Grinwis van onze fractie een motie ingediend waarin kortweg gesteld wordt dat er de laatste jaren veel aanbod aan recreatieve bebouwing is toegevoegd en dat het daarom goed zou zijn om te onderzoeken of permanente bewoning mogelijk is op deze locatie. Als daarbij ook nog afgesproken kan worden dat deze woningen verkocht worden aan de lokale bevolking is dat positief voor de doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast wil de SGP graag aanvullend komen tot locaties in Ouddorp waar betaalbaar gebouwd kan worden. De motie roept op om na de zomer de raad te informeren over de mogelijkheden.

In zijn bijdrage stelde Corné dat Ouddorp Bad al een langlopend dossier is, wat niet op enthousiasme kan rekenen van de SGP. Al in de voormalige gemeente Goedereede is hierover gesproken. Een paar jaar geleden stemde de gehele raad in met het bestemmingsplan voor deze locatie. Tijdens die behandeling is op initiatief van de SGP een amendement ingediend waarbij het plan al behoorlijk is ingeperkt. Dit bestemmingsplan is in 2020 door de Raad van State vernietigd. Nu ligt een viertal vergunningsaanvragen voor. Met het verleden in ons achterhoofd wil de SGP graag dat het project ten goede komt aan de lokale woningmarkt in plaats van aan de recreatie en mensen van buiten ons eiland.

Na beraadslaging is de motie aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van een aantal fracties waarbij het doel van de motie wel in stand is gebleven, namelijk onderzoeken of de plannen ten goede kunnen komen aan de inwoners van onze gemeente en permanente bewoning in plaats van recreatief gebruik. De motie is aangenomen met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen. De wethouder is nu aan zet om met de projectontwikkelaar te kijken of aan de wensen van een meerderheid van de raad tegemoet gekomen kan worden. Wordt vervolgd!

Bedenkingen bij bestemmingsplan De Nieuwe Handelskade fase II
Vervolgens werd het bestemmingsplan De Nieuwe Handelskade fase II besproken. Namens onze fractie voerde John de Geus het woord. Het was zijn eerste bijdrage in de raad, de zogenaamde maidenspeech. Hij vroeg aandacht voor de toename van verkeersbewegingen als gevolg van het toegenomen aantal appartementen in het bestemmingsplan. De huidige verkeerssituatie is al krap, meer woningen maken de huidige problemen alleen maar groter. De voorgestelde zes bouwlagen zijn voor de SGP-fractie een brug te ver. In het huidige bestemmingsplan zijn vier bouwlagen toegestaan, dat is voor onze fractie voldoende. De betrokkenheid van onze inwoners aan de voorkant van dit soort plannen kan beter. De SGP-fractie ziet daarin graag verbetering in toekomstige plannen.

Motie Rechtsherstel Joodse families
Op de dialoogavond van 12 mei is aan de gemeenteraad een presentatie gegeven door mw. Biemond, een lokale historica, over een eventueel onderzoek naar economisch rechtsherstel van Joodse inwoners op ons eiland naar aanleiding van datgene wat gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. In veel gemeenten vindt al zo’n onderzoek plaats. Als fractie willen wij graag dat ook in onze gemeente dit onderzoek plaatsvindt. Een motiedie daartoe oproept is door een groot aantal fracties mede ondertekend en raadsbreed gesteund. We zien uit naar de resultaten van het onderzoek.