Levendig debat over aanpassingen Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

16 december 2022

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 15 december diende de SGP-fractie, samen met het CDA en de ChristenUnie een amendement in bij het agendapunt Evaluatie 2022 Ontwikkelkader verblijfsrecreatie. Een onderwerp wat de gemoederen in de raadzaal flink bezighield. Woordvoerder Adriaan Kasteleijn: ‘De uitkomst van die enquête die wij 12 mei dit jaar gepresenteerd kregen liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Voor inwoners op de kop van ons mooie eiland is er een grens bereikt’.

Een aantal jaren geleden is het ontwikkelkader vastgesteld met als doel initiatiefnemers inzicht te geven in wat wel en niet kan op het gebied van recreatieontwikkelingen. Het ontwikkelkader is nu geëvalueerd en op onderdelen aangepast. Voor de SGP-fractie  ging het voorstel echter niet ver genoeg. Daarom diende de fractie een amendement in om het ontwikkelkader nog wat verder aan te scherpen en te verduidelijken.

Adriaan Kasteleijn: “Voorzitter, het is goed dat we een ontwikkelkader verblijfsrecreatie hebben en dat het huidige kader geëvalueerd is met de partijen die betrokken zijn bij het opstellen ervan in 2018/2019. Voor de SGP fractie weegt ook de uitkomst van de enquête die onder inwoners op de kop van het eiland is gehouden zwaar. De uitkomst van die enquête die wij 12 mei dit jaar gepresenteerd kregen liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Voor inwoners op de kop van ons mooie eiland is er een grens bereikt. Verdere uitbreiding van recreatie en toerisme is ongewenst. Dat is ook de lijn van het coalitieprogramma ‘samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’ wat unaniem door deze raad is vastgesteld. Daarin staat klip en klaar dat juist in het midden en aan de oostkant van het eiland recreatieve ontwikkelingen gestimuleerd worden en dat in de kernen de woonfunctie voorrang heeft. De kwetsbare kop van ons eiland wordt daarmee ontzien van verdere uitbreiding. Het voorliggende voorstel komt hierin tegemoet, maar wat de SGP betreft nog onvoldoende. Daarom hebben wij een amendement voorbereid om het ontwikkelkader 2022 verder in lijn te brengen met het coalitieprogramma en recht te doen aan de uitkomsten van de enquête”.

 

  • De SGP is sterk voorstander van het scheiden van wonen en recreatie. In het licht van de woningbouwopgave moeten we primair kijken waar woningbouw mogelijk is. Verblijfsrecreatie in de kernen is daarom ongewenst;
  • De ongebreidelde uitbreiding van Bed & Breakfast leidt tot overlast in dorpskernen en verstoort de woningmarkt. Daarom willen wij dat inperken;
  • Ongetwijfeld gaat er iets gebeuren met agrarisch vastgoed in het licht van de stikstofproblematiek. Wij willen graag dat eerst afgewogen wordt of permanente woningbouw toegevoegd kan worden voordat ‘bijna automatisch’ verblijfsrecreatie wordt gerealiseerd.

Vervolgens diende Kasteleijn het amendent in waarna een levendig debat ontstond tussen partijen in de gemeenteraad. De indieners van het amendement willen de kop van het eiland echt ontzien, daarop kwam kritiek van onder andere de VVD. Op verzoek van onze fractie is besluitvorming aangehouden tot de volgende raadsvergadering. In de tussentijd gaat de fractie aan de slag met het amendement om te kijken of er een bredere steun te vinden is in de gemeenteraad.

De hele raadsvergadering is terug te kijken via: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/verg…/921260