Boeiende verkiezingsavond rond ruimtelijke thema’s

15 maart 2023

Maandag 13 maart jl. organiseerde de lokale SGP in samenwerking met SGP Zuid-Holland een verkiezingsavond in het Prieel waarin vanuit diverse invalshoeken de uitdagingen in de ruimtelijke ordening besproken werden. ‘Natuur, huizen, landbouw, dat gaat (on)mogelijk samen?!’. Dat ging natuurlijk over stikstof, maar ook over betaalbare woningen en droge voeten. Na elke bijdrage van de keynote sprekers werd gereflecteerd vanuit lokaal perspectief.

Landelijk perspectief
SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop belichtte de ruimtelijke thema’s vanuit landelijk perspectief. Provincies hebben uitgezocht dat ze tot wel 1,5 keer de oppervlakte nodig hebben om alle uitdagingen een plaats te geven. Dat wordt ingewikkeld, want zo groot is ons land niet. Roelof Bisschop plaatste de stikstofdiscussie in het bredere perspectief: “De stikstofdruk is te hoog en daar moeten we vanuit rentmeesterschap iets aan doen. Wel met oog voor de balans in voedselvoorziening, voedselzekerheid en waterbeheer. Gebiedsgericht kijken naar wat nodig is en niet proberen met generieke maatregelen alles op te lossen. De overheid moet het belang van de samenleving dienen. Deze transitie heeft een generatie nodig, dus 2030 is niet haalbaar”.

Onzekerheid
Madeleine van der Velde en Johan van Schaijk gaven vanuit de lokale praktijk aan waar zij op hun agrarische bedrijven tegenaan lopen. Met name de onzekerheid, de steeds wijzigende regelgeving en het gebrek aan financiering geeft een ongewisse situatie. Daarnaast staat de kringlooplandbouw onder druk door het afschaffen van de derogatie. Meer kunstmest is niet duurzaam en een ongelijk speelveld dreigt.

Provinciale kijk op duurzaamheid en mobiliteit
Jan-Willem Rouwendal verving provinciaal lijsttrekker Nico de Jager die helaas niet aanwezig kon zijn. Hij wees op het belang van draagvlak bij ruimtelijke ontwikkelingen in de energietransitie. “De SGP wil graag meer aandacht voor innovatie en de energietransitie getemporiseerd uitvoeren. Niet alles hoeft vandaag, laten we ook kijken wat technologische ontwikkelingen met zich mee brengen.” Ten aanzien van mobiliteit wees hij erop dat de SGP wil zorgen dat bij woningbouwontwikkeling eerst aandacht is voor de bereikbaarheid.

Geen windmolens
Vanuit lokaal perspectief reflecteerden de raadsleden Simon van der Tang en Corné Grinwis. Simon: “Wat ons betreft geen windmolens meer op ons eiland, wij hebben ons aandeel meer dan geleverd”.  Corné wees erop dat de energietransitie voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook daarin is draagvlak belangrijk.

Woningbouw
Wethouder Daan Markwat wees er in zijn bijdrage erop dat Goeree-Overflakkee voldoende plannen in het woningbouwprogramma heeft, verdeeld over het hele eiland. Het gaat om ca. 2.600 woningen tot en met 2030. De realisatie van al die plannen is de uitdaging voor de komende tijd. Daan: “De samenwerking met de Provincie is heel belangrijk, maatwerk is nodig want we willen bouwen passend bij de schaal en de identiteit van de woonkernen”.

Jongeren
Ard Dam en Wilbert van Wageningen gaven vanuit lokaal perspectief aan dat veel jongeren liever kopen dan huren. Zij riepen op om ook te kijken naar andere woonvormen voor starters zoals appartementen. Er is nu geen doorstroming, dus plannen moeten snel tot realisatie komen.

Voorkom paniek in de polder
Waterschapskandidaat Peter Grinwis sprak een statement uit over de koers die de SGP wil varen in het waterschap. Peter: “We hebben rentmeesterschap over de schepping, daar moeten we verstandig mee omgaan. Voor de SGP uit zich dat in de woorden Sociaal, Gedreven en Praktisch. Het stikstofprobleem moet niet alleen op de agrarische sector worden afgewenteld. De SGP wil verder aandacht voor goed peilbeheer en voldoende zoet water.”

Overheidsbeleid
Na de pauze werden vragen vanuit het talrijke publiek beantwoord. Over de kloof tussen stad en platteland, over falend overheidsbeleid en over het verstandig inzetten van ‘stikstofgeld’. ‘Juist nu is het van belang om je stem uit te brengen op een christelijke partij. Immers zullen diverse medische ethische kwesties de komende tijd aan de orde komen en in de Eerste Kamer besproken worden. Dan is een stem op de SGP van groot belang’, aldus Roelof Bisschop. Jan Willen Rouwendal besloot de avond met een stemoproep: “De SGP erkent dat er problemen zijn, tegelijkertijd leven we in het besef dat ze wereld niet maakbaar is. In afhankelijkheid wil de SGP koersvaste politiek bedrijven. Al is de SGP al 100 jaar, het fundament is hetzelfde”.