Terugblik op de raad van 7 september jl.

8 september 2023

Donderdag 7 september jl. was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De gemeenteraad sprak over groot onderhoud voor het gemeentehuis, diverse moties en de verklaringen van geen bedenkingen voor Ouddorp-Bad Oost.

Bij het agendapunt groot onderhoud gemeentehuis voerde raadslid Simon van der Tang het woord. Hij wees op de noodzaak van een goed werkklimaat voor de werknemers van onze gemeente. ‘We hebben daarin een grote verantwoordelijkheid’. Hij riep ook op om vervolgstappen te nemen ten aanzien van een nieuw gemeentehuis. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Educatieplatform
Vervolgens sprak de raad over een aangehouden motie van o.a. de ChristenUnie over onderzoek naar een natuur- en milieueducatieplatform of -centrum. In de raad van 1 juni jl. is dit ook besproken, maar toen gaf wethouder van Putten aan dat hij nog geen middelen had om de motie uit te voeren. Inmiddels is er provinciaal geld beschikbaar is. De motie werd daarmee overgenomen door het college.

Nederland Zoemt
De PvdA had een motie ingediend om aan te sluiten bij Nederland Zoemt om bijenlandschap te stimuleren. Adriaan Kasteleijn voerde het woord namens de SGP-fractie. Hij vroeg zich af of men kan overzien wat de impact van de motie is. Wethouder van Putten gaf ook bij deze motie aan dat het college die overneemt omdat de gemeente al stappen zet op dit gebied.

Jaarwisseling
De gemeenteraad sprak lang over een andere motie van de PvdA over hoe we anders kunnen omgaan met de jaarwisseling. Al jaren is schade door vuurwerk en geweld tegen hulpverleners een doorn in het oog van de gemeenteraad. SGP-raadslid Peter Grinwis vroeg zich af wat de motie zou toevoegen omdat de gemeente al werkt met een driesporenbeleid rondom de jaarwisseling, namelijk handhaving, gedragsverandering en alternatieve activiteiten. De burgemeester gaf aan dat dit inderdaad het geval is. Zij nam delen van de motie over waarna de motie niet meer in stemming is gebracht.

Onderzoek combineren vervoer
Het CDA had het initiatief genomen voor een motie om onderzoek te doen naar het combineren van verschillende vormen van vervoer. SGP-fractielid Simon van der Tang heeft meegedacht bij het opstellen van de motie en onze fractie heeft deze motie mede ingediend. Er moet een nieuwe OV-concessie aanbesteed worden. We weten dat het OV onder druk staat, met name in de kleinere kernen. Tegelijkertijd is er veel doelgroepenvervoer in onze gemeente, bijv. leerlingenvervoer, WMO-vervoer etc. Het zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om deze vervoersvormen te kunnen combineren. Om daar goede uitspraken over te kunnen doen roept de motie op om dat samen met de Provincie te onderzoeken. De motie werd unaniem aangenomen.

Ouddorp-Bad-Oost
Tot slot besloot de gemeenteraad over Ouddorp Bad-Oost. Een veelbesproken onderwerp. De PvdA diende een motie in om permanente bewoning van de woningen nog beter vast te leggen om hiermee de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De projectontwikkelaar heeft daarover ook een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Dit verzoek was al eerder door de SGP-fractie gedaan in mei 2022. Toen heeft de projectontwikkelaar daarop ook positief gereageerd. Met de nieuwe brief spreekt hij zich daar nog wat stelliger over uit. Onze fractie stemde verdeeld over de verklaringen van geen bedenkingen. In eerdere behandelingen heeft onze fractievoorzitter duidelijk uitgelegd waarom. Kortheidshalve verwijzen wij daarom naar zijn bijdrage in de raadsvergadering van 29 juni 2022: https://www.sgpgo.nl/2022/07/ouddorp-bad-oost/.

Ingekomen stukken
Bij de behandeling van de ingekomen stukken vroeg raadslid Peter Grinwis aandacht voor het beschikbaar stellen van de cijfers over aanrijdtijden van de ambulance. Adriaan Kasteleijn vroeg hoe de gemeenteraad meegenomen wordt in de wijzigingen op Wet Gemeenschappelijke Regelingen en hij vroeg ook nog naar het verdere proces van het ZHPLG omdat het toetsbaar voorontwerp wat de Provincie heeft opgesteld nog niet heel concreet is. Deze onderwerpen komen later zeker nog een keer aan bod.