Terugblik raadsvergadering 14 december 2023

19 december 2023

In de laatste raadsvergadering van 2023 nam de gemeente een hele rij besluiten. Veel van die besluiten hadden of te maken met de invoering van de Omgevingswet of met jaarlijkse terugkerende besluiten zoals bijv. de belastingverordeningen. De burgemeester stond aan het begin van de vergadering ook stil bij het jaar 2023. Een motie van de SGP werd aangenomen, evenals het versturen van een brief, die plv. fractievoorzitter Peter Grinwis, namens de raad, aankondigde.

Als eerste sprak de gemeenteraad over het aanwijzen van een lokale media-instelling. Elke vijf jaar moet de gemeenteraad een advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media om een lokale publieke media-instelling aan te wijzen. Er zijn twee aanmeldingen, RTV SLOGO en radio Fomix. Het college stelt voor aan de raad om RTV SLOGO voor te dragen. Wat onze fractie betreft is dat prima. Een aantal andere fracties wilde graag dat de wethouder nog een ultieme poging doet om de twee aanvragers tot elkaar te brengen. Wordt vervolgd in januari.

Fort Prins Frederik
Voor Fort Prins Frederik is extra budget nodig om de infrastructuur van kabels en leidingen op orde te brengen. Er is nu eigenlijk een illegale en onveilige situatie ten aanzien van deze infrastructuur. Voor onze fractie geldt kortweg: wie A zegt moet ook B zeggen. Er is een route ingeslagen met het Fort, dan moet het nu ook op orde worden gebracht. Wethouder Markwat heeft toegezegd dat begin volgend jaar er ook meer duidelijk wordt over het proces om te komen tot een exploitant voor het Fort.

Grondpolitiek
De Raad stond bij het agendapunt Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG2023 vooral stil bij een motie van D66 die het college opriep te onderzoeken hoe actief grondbeleid kan worden verwerkt in de Woonvisie en de Omgevingsvisie. Voor onze fractie, bij monde van Simon van der Tang, had deze motie niet perse toegevoegde waarde. Actief grondbeleid moet geen doel op zich zijn en de gemeente kent in haar grondbeleid al het instrument van actief grondbeleid. Omdat de wethouder aangaf wel met de motie uit de spreekwoordelijke voeten te kunnen, hebben wij wel voor de motie gestemd.

Buitensport
Een eerder aangehouden motie van het CDA over de harmonisatie van de overige buitensporten werd, gewijzigd, opnieuw besproken. De motie roept het college op om het harmonisatietraject van de voetbal in 2024 af te ronden en beleid te maken voor de harmonisatie van de overige buitensporten. In reactie gaf onze woordvoerder sport Adriaan Kasteleijn aan dat het voor onze fractie een weging was tussen verenigingen die al lang wachten op een harmonisatietraject en beperkte ambtelijke capaciteit om tot uitvoering van de motie te komen. Nadat de wethouder aangaf met een voorstel naar de raad te komen hoe de motie uitgevoerd wordt hebben wij voorgestemd.

Brief naar provincie
De FOGO heeft een brief gestuurd naar de Provincie waarin zij haar zorgen uit over het feit dat de Provincie geen grootschalige woningbouwlocaties meer toestaat. De gemeenteraad heeft een adhesiebetuiging naar aanleiding van deze brief gestuurd naar de Provincie. Plv. fractievoorzitter Peter Grinwis kondigde dat aan met de volgende woorden: “Het mag duidelijk zijn dat we, inzake de woningbouwplannen, enorm geschrokken zijn van de gevolgen van het gesloten coalitieakkoord in onze provincie. Woningbouw na 2030 lijkt een onmogelijkheid te worden. Nieuwe, zogenoemde ‘3 hectarelocaties’, worden onder geen beding toegestaan. We zien dat inmiddels zichtbaar worden in verschillende voorstellen en discussies ’s voor provinciaal beleid en regelgeving. Zo is er afgelopen weken veel gesproken over de ‘Ruimtelijke puzzel’, we zien steeds dat het beleid gericht is op stedelijk gebied. Vanuit het provinciaal coalitieprogramma is onvoldoende aandacht voor het landelijk gebied. Op deze manier komt de leefbaarheid onder druk te staan. Om ambities van voldoende betaalbare woningen voor de toekomst te waarborgen, voldoende groen en klimaatadaptieve maatregelen te treffen zijn juist locaties van grotere omvang nodig en biedt een straatje erbij niet echt een oplossing.

Juist het behoud van het dorpse karakter komt met dit beleid in gevaar, omdat we een veel grotere dichtheid krijgen wat niet past bij de eigenschappen van onze kernen. Het bouwen binnen het bestaand Stads- en Dorpsgebied is veelal niet meer mogelijk.

We kunnen ons dan ook vinden in de conclusie van de FOGO dat het gehele beleid van de provincie te veel is gericht op stedelijk bouwen. Er onvoldoende mogelijkheden zijn om te bouwen in het landelijk gebied om het platteland vitaal te houden. Deze mogelijkheden juist wel geboden moeten worden om te voorkomen dat er grote (sociale) problemen zullen ontstaan in het landelijke gebied en de leefbaarheid in het gedrang komt.

E.e.a. is opgeschreven in een conceptbrief, die we als ondersteuning van de FOGO-brief graag zouden willen verzenden naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.” De betreffende brief die de gemeenteraad heeft verstuurd is hier te lezen: https://pzh.notubiz.nl/…/Brief+aan+Provinciale+Staten…

Motie betrokkenheid gemeenteraad
Al meerdere keren sprak de gemeenteraad over de actualisering van het beleid woningbouw in het buitengebied. In 2015 is door de raad beleid vastgesteld als kader voor ontwikkelingen die daarvoor onder de ruimte voor ruimte-regeling vielen. In 2017 is de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee vastgesteld. Daarmee is een striktere beleidstoepassing ontstaan dan de raad in 2015 had beoogd. In 2019 heeft de raad een evaluatie over het beleid van 2015 vastgesteld. Het geheel van deze beleidsdocumenten sloot onvoldoende op elkaar aan bleek tijdens een recente zaak bij de Raad van State. Nu wordt dat gerepareerd. Omdat er onder diverse betrokkenen onduidelijkheid was hoe dit beleid op termijn uitwerkt is op initiatief van de SGP-fractie een motie aangenomen die meer betrokkenheid van de gemeenteraad op dit beleid regelt. De motie is met 17 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

In de besluitvormende fase nam de gemeenteraad een hele lijst besluiten over allerlei onderwerpen.
Voor een overzicht zie: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/ver…/1063929