Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 november 2023

10 november 2023

Op 9 november kwam de gemeenteraad bijeen om o.a. de Programmabegroting 2024 vast te stellen. De SGP stelde middels een motie voor om scenario’s te ontwikkelen voor een gezond financieel meerjarenbeleid. Daarnaast werd er gesproken over de subsidie voor Goed-voor-Goed en stelde de SGP een amendement voor om het beleid adviesrecht buitenplanse omgevingsvergunning te verduidelijken. Ook werd op voorstel van de SGP-fractie de woningbouw voor Ouddorp besproken. Zowel de motie als het amendement werd unaniem aangenomen door de raad.

Programmabegroting 2024
De gemeenteraad behandelde donderdag 9 november de Programmabegroting van 2024. Namens onze fractie voerde raadslid Peter Grinwis het woord. Hij diende ook een motie in om scenario’s te gaan ontwikkelen om te komen tot gezond meerjarig financieel beleid. Deze motie is unaniem aangenomen. Een aantal citaten uit de bijdrage van Peter Grinwis: “Nu kan ik natuurlijk ingaan op verschillende aspecten van deze begroting en toetsen aan onze speerpunten: ‘Hart voor kwetsbaar leven, Focus op familie en Pal voor veiligheid’, punten die deze weken volop de aandacht krijgen in de campagne en waar ook wij in de gemeente mee aan de slag zijn. Denk aan onze schriftelijke vragen over ‘Gezin op de kaart’. Toch wil ik me beperken tot een ander speerpunt: ‘financiële degelijkheid’ en willen we deze begroting in het licht bezien van de toekomst. Immers de keuzes die nu gemaakt worden hebben invloed op de toekomst. Daarbij dacht ik terug aan het thema dat we kozen bij de Kadernota: ‘Zorgen voor de toekomst?!’ U weet nog wel, met de geschiedenis uit de Bijbel van Jozef die van God wijsheid ontving om vooruit te zien. We hebben toen onze zorgen geuit over o.a. de financiën, die zorgen zijn niet afgenomen. (…)De keuzes van nu hebben financieel impact op de komende 40 jaar. Daarbij zullen de toekomstige begrotingen structureel in evenwicht moeten zijn. En daar zit wel onze zorg. Kunnen we alles wel overzien en is het beheersbaar? Zadelen we de toekomstige generatie niet op met enorme lasten?

Voor een krachtig lokaal bestuur is voorspelbaarheid van het gemeentefonds van groot belang. We hopen dat een nieuw kabinet dat ook ziet. Tegelijkertijd moet er volgens de Studiegroep Begrotingsruimte, die de politiek adviseert over het financiële beleid, 17 miljard euro worden bespaard om de overheidsfinanciën gezond te houden; Hoewel we meer gemeenten zien worstelen met het ‘ravijnjaar 2026’, zullen we toch ook zelf na moeten denken hoe we de noodzakelijke opgaven financieel vertalen.”

Subsidie Goed voor Goed
Raadslid Adriaan Kasteleijn voerde namens onze fractie het woord over een subsidie aanvraag van Goed voor Goed. Deze stichting, onder andere bekend van de kringloopwinkels op ons eiland, heeft moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de stichting in 2023 en 2024 te voorzien van een subsidiebijdrage en tegelijkertijd samen met Goed voor Goed aan de slag te gaan om te komen tot een houdbare bedrijfsvoering. Adriaan Kasteleijn: “Vandaag nog stond er een artikel op gemeente.nu dat mensen die moeilijk rondkomen en daarbij hulp nodig hebben vaak geen hulp zoeken. Schaamte en angst voor de gevolgen spelen daarbij een grote rol en ook wantrouwen richting de overheid. Door de manier van werken van Goed voor Goed komen zij wel in contact met deze groep mensen en dat is op zich al een compliment waard. Het is daarom goed dat de gemeente ook iemand mee laat kijken om te zien hoe de echte wereld en de systeemwereld beter op elkaar aan kunnen sluiten. Wat de SGP betreft is het daarom goed om Goed voor Goed tijdelijk te ondersteunen en de nodige stappen te nemen om te komen tot een bedrijfsvoering die ook financieel beter in balans komt. Veel mensen in een kwetsbare positie worden door Goed voor Goed geholpen.” Helaas wilden een aantal partijen nog niet besluiten over dit agendapunt. Waarschijnlijk wordt er in de raadsvergadering van december pas besloten.

Woningbouw in Ouddorp
Raadslid Corné Grinwis voerde het woord over een ingekomen stuk van het college over woningbouw in Ouddorp. Bij de behandeling van Ouddorp Bad Oost heeft de SGP bij motie gevraagd om te komen tot woningbouwlocaties waar betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Er is onderzoek gedaan naar woningbouwlocaties, bijvoorbeeld in de Zuidelijke Schil. Naast deze visie op de Zuidelijke Schil wil de SGP graag een bredere verkenning van mogelijkheden in Ouddorp. De inhoud van de visie op de Zuidelijke Schil valt de SGP ergens ook een beetje tegen. Er zijn veel onmogelijkheden in het gebied bijvoorbeeld vanuit zichtlijnen, karakteristieke waarden etc. Dat beperkt de mogelijkheid voor woningbouw.

Wethouder Markwat gaf in zijn reactie aan dat de mogelijke aantallen woningen ook wat hem betreft tegenvallen in het onderzoek naar de Zuidelijke Schil, maar dat dit momenteel het maximaal haalbare is ten aanzien van ruimtelijk en provinciaal beleid. Ambtelijk heeft de Provincie al aangegeven dat zij deze visie niet overnemen. De wethouder gaf aan dat er vervolgonderzoek gaat plaatsvinden naar andere locaties in Ouddorp waar betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. De visie op de Zuidelijke Schil is niet toereikend ten aanzien van de woonbehoefte. Maar omdat de Provincie er zo heel anders in zit wordt het wel moeilijk. De SGP-fractie is tevreden met deze inzet van de wethouder en zal ook de provinciale SGP-fractie benaderen over dit dossier. Het kan niet zo zijn dat de Provincie voor de realisatie van de woningbouwopgave gaat liggen.

Amendement adviesrecht BOPA
Corné Grinwis diende ook een amendement in bij het agendapunt Vaststellen adviesrecht buitenplanse omgevingsvergunning. Het adviesrecht is een nieuw instrument van de raad onder de Omgevingswet en ongeveer vergelijkbaar met de verklaring van geen bedenkingen zoals die nu wordt gehanteerd. De SGP-fractie wil graag dat het bindend adviesrecht van de gemeenteraad ook gaat gelden voor recreatiewoningen en niet alleen voor permanente woningen. Het amendement werd unaniem aangenomen. Bij een vergunningsaanvraag die gaat over meer dan 11 recreatiewoningen moet het college aan de gemeenteraad om advies gaan vragen. De gemeenteraad krijgt dus door dit amendement meer grip op recreatieve uitbreiding.